10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf - ஆகஸ்ட் 2022 / 10th TAMIL - FIRST MIDTERM TEST - KRISHNAGIRI - AUGUST 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments