10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மதுரை மாவட்டம் - முதல் பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022 / 10th TAMIL - MADURAI - FIRST MIDTERM -2022

 பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் பருவத்தேர்வு - 03 - 08 -2022

மதுரை மாவட்டம் 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

வாழ்த்துகள் மாணவர்களே ! பாருங்கள் , கருத்துகளைக் கூறுங்கள் ! நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் ! 

மு.மகேந்திர பாபு ,தமிழாசிரியர் , இளமனூர் , மதுரை - 97861 41410 

************************  ********************

GREEN TAMIL  - You Tube - 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்ப்பாடங்கள் எளிய , இனிய        காட்சிப்பதிவுடன் பெரும்புலவர் திரு.மு.சன்னாசி ஐயா அவர்களின் விளக்கத்தில் கண்டு மகிழலாம்.

Post a Comment

3 Comments