10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - கிருஷ்ணகிரி - முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - ஆகஸ்ட் 2022 / 10th SCIENCE - KRISHNAGIRI - AUGUST 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

முதல் இடைப்பருவத்தேர்வு - வினாத்தாள் pdf

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - ஆகஸ்ட் 2022

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments