10 கணிதம் - 5 மதிப்பெண் வினாக்களும் விடைகளும் / 10th MATHS - SLOWLEARNER GUIDE - 5 MARKS QUESTIN & ANSWER

 

10 MATHS

மிகவும் மெல்லக்  கற்கும்

மாணவர்களுக்கான 5 மதிப்பெண்

வினாக்களும் விடைகளும் - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

தயாரிப்பு 

Mr.K.A.KOMAN SRINIVASAN ,

HHSS , ALWARTHIRUNAGARI , 

THOOTHUKUDI

Post a Comment

1 Comments