10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மனப்பாடப்பாடல்கள் - முன்னுரிமைப் பாடம் /10th TAMIL - MANAPPADAP PADALKAL

 


பத்தாம் வகுப்பு -தமிழ்

மனப்பாடப் பாடல்கள்

மனப்பாடப் பாடல்

திருக்குறள்

1.

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்டதறிவு

2. பல்லார் பகைகொளலின் பத்தடுத்த தீமைந்தே

நல்லார் தொடர்கை விடல்

3. பண்என்னாம் பாடற் கியைபின்றேல் கண்என்னாம்

கண்ணோட்டம்: இஸ்லாத கண்

4.

அருமை உடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்

பெருமை முயற்சி தரும்

5.

முற்சி திருலினை ஆக்கும் முயற்றின்மை

இன்மை புகுத்தி விடும்

6. செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்

தியற்கை அறிந்து செயல்

7.

பொருளல் விலிறைப் பொருளாகச் செய்யும்

பொருளல்ல தில்லை பொருள்

8.

குன்றேறி பானைப்பொர் கண்டற்றான் தன்கைத்தொன்

றுண்டாகச் செய்வான் வினை

9.

குற்றுர்: இலனாய்க் தடிசெய்து வாழ்லானைச்

சுற்றமாச் சுற்றும் உலக

10 இன்மையின் இன்னாத தியாதெனின் இன்னமயின்

இன்மையே இன்னாத ததுட

Post a Comment

0 Comments