7 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தருமபுரி மாவட்டம் - தொகுத்தறி மதிப்பீடு - மே 2022 / 7th TAMIL - THIRD TERM - DHARMAPURI - MAY 2022

 

ஏழாம் வகுப்பு - தமிழ்

மூன்றாம் பருவத்தேர்வு 

தொகுத்தறி மதிப்பீடு

தருமபுரி மாவட்டம் - மே 2022

வினாத்தாள் - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments