6 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - தருமபுரி மாவட்டம் - மூன்றாம் பருவம் - தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத்தேர்வு - மே 2022 /6th TAMIL - THIRD TERM - EXAM QUESTION - DHARMAPURI - MAY 2022

 

ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ்

மூன்றாம் பருவம்

தருமபுரி மாவட்டம்

தொகுத்தறி மதிப்பீட்டுத்தேர்வு வினாத்தாள்

மே - 2022 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments