10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இலக்கணக் குறிப்புகள் - பகுதி - 1 எளிய விளக்கம் / 10th TAMIL ELAKKANAK KURIPPUKAL - PART - 1

 


பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் 

1. இலக்கணக்குறிப்புகள்

1. பண்புத்தொகை :

(i) நிறம், வடிவம், சுவை, அளவு, குணம், எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை உணர்த்தும் பண்புப்பெயருக்கும் அது தழுவி நிற்கும் பெயர்ச்சொல்லுக்கும் இடையில் 'மை' விகுதியும், ஆகிய, ஆன என்னும் பண்பு உருபுகளும் மறைந்து வருவது பண்புத்தொகை எனப்படும்.

(ii) எ.கா. : செங்காந்தள் = செம்மை + காந்தள் (நிறம்)

வட்டத்தொட்டி = வட்டம் + தொட்டி (வடிவம்)

இன்மொழி = இனிமை + மொழி (சுவை)

நெடுந்தேர் = நெடுமை + தேர் (அளவு)

நன்செய் = நன்மை + செய் (குணம்)

மூவேந்தர் =  மூன்று + வேந்தர் (எண்ணிக்கை)

பாடப்பகுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள பண்புத்தொகைகள் :

மூதூர்

நன்மொழி

செந்தீ

செந்தமிழ்

செந்தாமரை முத்தமிழ்

முச்சங்கம்

நெடுந்திரை

நெடும்படை நெடுவரை

இளங்கூழ்

அரும்பெறல்

2 . வினைத்தொகை:


(i) காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பெயரெச்ச விகுதியும் மறைந்து நிற்க வினைப் பகுதியைத் தொடர்ந்து ஒரு பெயர் அமைந்து நிற்பது வினைத்தொகை ஆகும். காலம் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை   எனப்படுகிறது. இது மூன்று காலங்களையும் உணர்த்தி வரும்.

(ii) எ.கா. :

இறந்தகாலம்  நிகழ்காலம் எதிர்காலம்

வீசுதென்றல் வீசிய தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல்  வீசும் தென்றல்

கொல்களிறு  கொன்ற களிறு   கொல்கின்ற களிறு கொல்லும் களிறு

பாடப்பகுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள வினைத்தொகைகள் :

உறுதுயர்

வளர்வானம் 

பயில் தொழில் 

காய்மணி

உய்முறை

செய்முறை

வருபுனல்

பெயரெச்சம் :

(i) முற்றுப் பெறாத வினையானது ஒரு பெயர்ச்சொல்லைக் கொண்டு முடிவது பெயரெச்சம் எனப்படும். 'அ' என்ற விகுதியைக் கொண்டு இறந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் உணர்த்தும்.

படித்த பையன்

- இறந்தகாலம் (த் + அ)

படிக்கின்ற பையன்

- நிகழ்காலம் (+ அ)

'உம்' என்ற விகுதியைக் கொண்டு எதிர்காலத்தை உணர்த்தும்

படிக்கும் பையன்

- எதிர்காலம் (க்+ உம்)

(iPost a Comment

0 Comments