10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - மதுரை - ஆயத்தத்தேர்வு - ஏப்ரல் - 2022 / 10th SCIENCE - MADURAI - PREPARATORY EXAM - APRIL - 2022

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

ஆயத்தத்தேர்வு - மதுரை

குறைக்கப்பட்ட பாடம் முழுமையும்

ஏப்ரல் - 2022 வினாத்தாள் - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOD

Post a Comment

0 Comments