12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - திருப்புதல் தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள் / 12th TAMIL - REVISION MODEL QUESTION PAPER


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

திருப்புதல் தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள்

வினாத்தாள் தயாரிப்பு

திரு. ஆசைமணி , முதுகலைத் தமிழாசிரியர் ,

அ.மே.நி.பள்ளி , அல்லிநகரம் , தேனி 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments