10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள் / 10th SCIENCE - THIRD REVISION - MODEL QUESTION PAPER

 

பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு

மாதிரி வினாத்தாள் - pdf

குறைக்கப்பட்ட பாடங்கள்.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments