8 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - புத்தாக்கப் பயிற்சித் தேர்வு - மதுரை / 8th SCIENCE - REFRESHER COURSE TEST - MADURAI

 

எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் தேர்வு 

மதுரை மாவட்டம் - பிப்ரவரி & மார்ச் - 2022

அறிவியல் - தமிழ் வழி வினாத்தாள்

Post a Comment

0 Comments