12 ஆம் வகுப்பு - பொருளியல் - விடைக்குறிப்பு - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்ரவரி 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - பொருளியல்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு - விடைக்குறிப்பு

பிப்ரவரி - 2022 - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments