10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினா & விடை /10th SCIENCE - FIRST REVISION QUESTION & ANSWER

  10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் 

முதல் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்ரவரி - 2022

வினாக்களும் விடைகளும் - pdf

தமிழ் & ஆங்கில வழியில் 

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments