9 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - அலகுத்தேர்வு - 2 - மதுரை வினாத்தாள் - பிப்ரவரி 2022 / 9th TAMIL - MADURAI - UNIT TEST 2 - MODEL QUESTION PAPER

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

அலகுத்தேர்வு - 2 , மாதிரி வினாத்தாள்

மதுரை மாவட்டம் 

நன்றி - திரு.மணிமீனாட்சி சுந்தரம்

தமிழாசிரியர் , சருகுவலையப்பட்டி , 

மேலூர், மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

2 Comments