8 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக்கட்டகம் - மாதிரி வினாத்தாள் - மதுரை / 8th TAMIL - MODEL QUESTION - FEBRUARY 2022

 

எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

மாதிரி வினாத்தாள் - PDF

மதுரை - பிப்ரவரி 2022

வினா உருவாக்கம்

திரு.மணி மீனாட்சி சுந்தரம் , 

தமிழாசிரியர் , சருகுவலையப்பட்டி ,

மேலூர் , மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments