12 கணக்குப் பதிவியல் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்ரவரி 2022 - விடைக்குறிப்பு / 12th ACCOUNTANCY - FIRST REVISION TEST - ANSWER KEY - FEBRUARY 2022

 12 ஆம் வகுப்பு - முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

கணக்குப் பதிவியல் - பிப்ரவரி - 2022

விடைக்குறிப்பு - தமிழ்வழி வினாத்தாள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments