12 ஆம் வகுப்பு - தாவரவியல் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - விடைக்குறிப்பு - பிப்ரவரி 2022 / 12th BOTANY - ANSWER KEY - FIRST REVISION - FEBRUARY - 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - தாவரவியல்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு

மதுரை மாவட்டம் - பிப்ரவரி - 2022

விடைக்குறிப்புகள் - pdf

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments