12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் / 12th TAMIL - KANCHIPURAM - MODEL QUESTION - JANUARY - 2022

 

12 ஆம் வகுப்பு - பொதுத்தமிழ்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் - ஜனவரி - 2022

மாதிரி திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் - PDF


பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments