12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - திருப்புதல் தேர்வு - 1 , விடைகள் / 12th TAMIL - FURST REVISION TEST - ANSWER KEY - FEBRUARY - 2022

 


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

திருப்புதல் தேர்வு - 1 - 

பிப்ரவரி - 2022

அரசுத்தேர்வுகள் இயக்ககம் - சென்னை

விடைக்குறிப்புகள் - PDF

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD


Post a Comment

0 Comments