11 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - அலகுத் தேர்வு - மதுரை - பிப்ரவரி 2022 / 11th COMPUTER SCIENCE - UNIT TEST - 2 , MADURAI - FEBRUARY - 2022

 

11 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல்

அலகுத்தேர்வு - 2 , மதுரை மாவட்டம்

பிப்ரவரி - 26 - 2022 

தமிழ் வழி வினாத்தாள்
Post a Comment

0 Comments