10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 7 , விரிவானம் - மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே - காட்சிப் பதிவு விளக்கம் / 10th TAMIL- EYAL 7 - VIRIVANAM - M.S.SUBBULAKSHMI

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

இயல் - 7 , விரிவானம்

மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே ! - பகுதி - 1

இசையரசி - எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி

விரிவான காட்சிப் பதிவு விளக்கம்

விளக்குபவர் : 

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்.Post a Comment

0 Comments