10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - செங்கல்பட்டு மாவட்டம் - இரண்டாம் மதிப்பீட்டுத்தேர்வு - 2022 / 10th TAMIL - CHENNGALPATTU DISTRICT - QUESTIIN PAPER PDF - 2022

 

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 

இரண்டாம் மதிப்பீட்டுத்தேர்வு - 2022

வினாத்தாள் - PDF

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments