10 ஆம் வகுப்பு - கணிதம் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினா விடைகள் - பிப்ரவரி 2022 / 10 - MATHS - FIRST REVISION TEST - ANSWER KEY - FEBRUARY - 2022

 

10 ஆம் வகுப்பு - கணிதம்

முதல் திருப்புதல் தேர்வு - பிப்வரி 2022

விடைக்குறிப்புகள் - Pdf 

தமிழ்வழி வினாத்தாளிற்கான விடைகள்

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments