10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - மதுரை - இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள் / 10th SECOND REVISION - MODEL QUESTION PAPER - MADURAI

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு 

மாதிரி வினாத்தாள் - மதுரை 

இயல்  - 4 , 5 , 6 மட்டும்

பிப்ரவரி - 28 - 2022

வினாத்தாள் உருவாக்கம்

திரு.மணி மீனாட்சி சுந்தரம்

தமிழாசிரியர் , அ.மே.நி.பள்ளி , 

சருகுவலையபட்டி , மேலூர் , மதுரை.

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

1 Comments