10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - மாதிரி வினாத்தாள் / 10th SCIENCE - FIRST REVISION MODEL QUESTION PAPER

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் 

முதல் திருப்புதல் தேர்வு 

மாதிரி வினாத்தாள் - PDF

நன்றி - அ.மே.நி.பள்ளி - முனைவென்றி

மதிப்பெண்கள் - 75

பதிவிறக்கு / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments