10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - காஞ்சிபுரம் - மதிப்பீட்டுத்தேர்வு - ஜனவரி 2022 / 10th SCIENCE - ASSESMENT TEST - KANCHIPURAM - JANUARY - 2022

 

10 ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் 

மாதிரி மதிப்பீட்டுத் தேர்வு  - ஜனவரி - 2022

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

தமிழ் வழி வினாத்தாள்

பதிவிறக்குக / DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments