11 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல் - காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் - மாதிரித்திருப்புதல் தேர்வு - ஜனவரி 2022/ 11th COMPUTER SCIENCE - MODEL REVISION TEST - KANCHIPURAM - JANUARY - 2022

 

11 ஆம் வகுப்பு - கணினி அறிவியல்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

மாதிரி திருப்புதல் தேர்வு 

( நவம்பர் & டிசம்பர் பாடப்பகுதி )

மதிப்பெண் - 70


Post a Comment

0 Comments