9 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 5 - மொழியை ஆள்வோம் - வினா & விடை / 9th TAMIL - EYAL 5 , MOZHIYAI AALVOM - QUESTION & ANSWER ,

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ்

இயல் - 5 

மொழி பெயர்க்க.

Akbar said, "How many crows are there in this city?”

Without even a moment's thought, Birbal replied “There are fifty thousand five hundred and eighty nine crows,

my lord”. “How can you be so sure?” asked Akbar.

Birbal said, “Make your men count, My lord. If you find more crows it means some havecome to visit their relatives here. If you find less number of crows it means some have gone to visit their relatives elsewhere”.

Akbar was pleased very much by Birbal's wit.

“இந்த நகரத்தில் எத்தனை காகங்கள் உள்ளன”? என்று, அக்பர் கேட்டார். அப்போது எந்தக் காக்கையும் பறக்கவில்லை.

சிறிதுநேரம்கூடத் தாமதிக்காமல் பீர்பால், “ஐம்பதாயிரத்து ஐந்நூற்று எண்பத்து ஒன்பது காகங்கள்” என்று, பதில் கூறினார்.

“அவ்வளவு உறுதியாக எப்படிக் கூறுகிறாய்?” என்று, அக்பர் வினவினார்.

“அரசே! ஆள்களை அனுப்பி எண்ணிப் பார்க்கச் சொல்லுங்கள். எண்ணுகிறபோது நான் கூறியதைவிட

அதிகமாயிருந்தால், வெளியிடத்திலிருந்து காக்கைகள் உறவினரைக் காண வந்திருக்கலாம்; எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தால், இங்கிருந்த காக்கைகள் உறவினர் சிலரைக் காண, வெளியிடத்திற்குச் சென்றிருக்கலாம்” எனக் கூறினார்.

பீர்பாலின் மதிநுட்பத்தை அக்பர் பாராட்டினார்.


Post a Comment

1 Comments