10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - கலைச்சொல் அறிவோம் - இயல் - 1, 2 , 3 - வினா & விடை / 10th TAMIL - KALAISOL ARIVOM - ONLINE TEST - QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் 

கலைச்சொல் அறிவோம் 

இயல் - 1 , 2 , 3 

இயங்கலைத் தேர்வு - வினா & விடை 

**************   ************   *************

1) Vowel என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) உயிரெழுத்து

ஆ) மெய்யெழுத்து

இ) சார்பெழுத்து

ஈ) ஆய்த எழுத்து

விடை : அ) உயிரெழுத்து

2) Consonant - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) ஒப்பெழுத்து

ஆ) உயிரெழுத்து

இ) மெய்யெழுத்து

ஈ) முதல் எழுத்து

விடை :  இ) மெய்யெழுத்து

3) Homograph - என்பதன் கலைச்சொல் ----

அ) வட்டெழுத்து 

ஆ) உயிரெழுத்து

இ) ஒப்பெழுத்து

ஈ) மெய்யெழுத்து

விடை : இ) ஒப்பெழுத்து

4) Monolingual - என்பதன் கலைச்சொல் ----

அ) ஒரு மொழி

ஆ) தொடர்மொழி

இ) தனிமொழி

ஈ) பொது மொழி

விடை : அ) ஒரு மொழி

5) Conversation - என்பதன் கலைச்சொல் ------

அ) பேசுதல்

ஆ) உரையாடல்

இ) நடித்தல்

ஈ) வாசித்தல்

விடை : ஆ) உரையாடல்

6) Discussion - என்பதன் கலைச்சொல் ------

அ) உரையாடல்

ஆ) கலந்துரையாடல்

இ) நேர்காணல்

ஈ) நடித்தல்

விடை : ஆ) கலந்துரையாடல்

7) Storm - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) தென்றல்

ஆ) சூறாவளி

இ) புயல்

ஈ) வெயில்

விடை : இ) புயல்

8) Tornado - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) மழை

ஆ) பெருமழை

இ) புயல்

ஈ) சூறாவளி

விடை : ஈ) சூறாவளி

9 ) Tempset - என்பதன் கலைச்சொல் ------

அ) பெருங்காற்று

ஆ) குளிர்காற்று

இ) வெப்பக்காற்று

ஈ) மூச்சுக்காற்று

விடை : அ) பெருங்காற்று

10 ) Land Breeze - என்பதன் கலைச்சொல்

அ) குளிர்காற்று

ஆ) நிலக்காற்று

இ) கடற்காற்று

F ) மழைக்காற்று

விடை  : ஆ) நிலக்காற்று


11) Sea Breeze - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) கடற்காற்று

ஆ) பனிக்காற்று

இ) மழைக்காற்று

ஈ) குளிர்காற்று

விடை : அ) கடற்காற்று

12) Whirlwind - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) பேய்க்காற்று

ஆ) அனல் காற்று

இ) சுழல்காற்று

ஈ) தென்றல்

விடை : இ) சுழல்காற்று

13) Classical literaure - என்பதன்  கலைச்சொல் ------

அ) நவீன இலக்கியம்

ஆ) சங்க இலக்கியம்

இ) செவ்விலக்கியம்

ஈ) பக்தி இலக்கியம்

விடை : இ) செவ்விலக்கியம்

14 ) Epic literature - என்பதன் கலைச்சொல் ----

அ) பண்டைய இலக்கியம்

ஆ) காப்பிய இலக்கியம்

இ) தற்கால இலக்கியம்

ஈ) நவீன இலக்கியம்

விடை : ஆ) காப்பிய இலக்கியம்

15 ) Devotional litrature - என்பதன் 
கலைச்சொல் ------

அ) பக்தி இலக்கியம்

ஆ) வட்டார இலக்கியம்

இ) நாட்டுப்புற இலக்கியம்

ஈ) புலம்பெயர் இலக்கியம்

விடை : அ) பக்தி இலக்கியம்

16) Ancient literature - என்பதன் கலைச்சொல் ------

அ ) செவ்விலக்கியம்

ஆ) பண்டைய இலக்கியம்

இ) நவீன கவிதைகள்

ஈ) மரபுக் கவிதைகள்

விடை : ஆ) பண்டைய இலக்கியம்

(17) Reginal literature - என்பதன்
கலைச்சொல் -----

அ) கிராமிய இலக்கியம்

ஆ) வட்டார இலக்கியம்

இ) காப்பிய இலக்கியம்

ஈ ) நவீன இலக்கியம்

விடை : ஆ) வட்டார இலக்கியம்

18) Folk literature - என்பதன் கலைச்சொல்

அ) நாட்டுப்புற இலக்கியம்

ஆ) நவீன இலக்கியம்

இ) செவ்விலக்கியம்

ஈ) வட்டார இலக்கியம்

விடை : அ) நாட்டுப்புற இலக்கியம்

19) Modern literature - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) நவீன இலக்கியம்

ஆ) பக்தி இலக்கியம்

இ ) பண்டைய இலக்கியம்

ஈ) காப்பிய இலக்கியம்

விடை :  அ) நவீன இலக்கியம்

20 ) Nanotechnology - என்பதன் கலைச்சொல் -----

அ) பல்தொழில் நுட்பம்

ஆ) உயிரித்தொழில்நுட்பம்

இ) மீநுண்தொழில்நுட்பம்

ஈ) விண்வெளித்தொழில்நுட்பம்

விடை : இ) மீநுண்தொழில்நுட்பம்

Post a Comment

1 Comments