PG - TRB - தமிழ் - வினாத்தாள் 2006 - 2007 - வினாக்களும் விடைகளும் - பகுதி - 3 / PG - TRB - TAMIL - 2006 - 2007 - ORIGINAL QUESTION PAPER - QUESTION & ANSWER - PART - 3

 

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய 

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் தேர்வு 

வினாத்தாள் - 2006 - 2007

வினாக்களும் விடைகளும் - பகுதி - 3

101 முதல் 150 வரை - வினாக்களும் விடைகளும்

PG - TRB - TAMIL 

ORIGINAL QUESTION PAPER - 2006 - 2007

QUESTION & ANSWER - PART - 3

****************    *************   ***********

101. கற்றல் வளைவில் (Learning curve) முன்னேற்ற மில்லாமையைக் காட்டும் காலக் கட்டம் (Period)

A) பிழை (Error)

B) தடை (Inhibition)

C) பேக்கன் (Plateau)

D) முடிவுறும் பகுதி (Terminal Point)

102. அறிவாற்றலின் குழுக் காரணிக் கொள்கையை (Group factor theory of intelligence) எடுத்துரைத்தவர்

A) ஸ்பியர்மேன்

B) தார்ண்டைக்

C) தர்ஸ்டன்

D) கில்ஃபோர்ட்

103. நுண்ணறிவு ஈவு கணக்கிட உதவும் சூத்திரம்

A) மன வயது  X 100

கால வயது

B) கால வயது x 100

மன வயது

C) மனவயது  

கால வயது

D ) கால வயது

மன வயது

104. எவ்வகையான சிந்தனை உருவாக்குதலுக்கு (Creativity) மிகவும் தேவைப்படுகிறது?

A) உடன்பாட்டு சிந்தனை (Positive thinking)

B) குவி சிந்தனை (Convergent thinking)

C) Quinlamp home (Practical thinking)

D) விரி சிந்தனை (Divergent thinking)

105. ராபர்ட் கேக்னேயின் கற்றல் வகையின் படி நிலைக் Qarama (Theory of hierarchical learning) கொண்டிருப்பது

A) 7 வகைக் கற்றல்கள் 

B) 2 வகைக் கற்றல்கள்

C) 8 வகைக் கற்றல்கள் 

D). 10 வகைக் கற்றல்கள்

106. இலவச மற்றும் கட்டாய பள்ளிக் கல்வியை வலியுறுத்தும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப் பிரிவு எது?

A) பிரிவு 354

B) பிரிவு 45

C) பிரிவு 30

D) பிரிவு 31

107. மாணவர்களுக்கு பண்பு வடிவமைத்தலில் (Character formation) மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்த வழிமுறை யாது?

A) மாணவருக்கு அடிக்கடி அறிவுரை கூறுதல்

B) மாமனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எடுத்துரைத்தல்

C) பள்ளிகளில் சமயச் சார்பான. விழாக்களை (Religious functions) நடத்துதல்

D) அவர்களை பாடல்கள் பாட வைத்தல்

108. நீங்கள் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருக்கையில் பலத்த
வெடியோசை கேட்கிறது. அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?

A) வகுப்பறையில் இருந்து கொண்டு மாணாக்கர் தலைவனை (class leader) வெளியே நடப்பதை அறிந்துவர
அனுப்புவீர்கள்.

B) வகுப்பிலிருந்து வெளியே வந்து நடப்பதை அறிவீர்கள்.

C) தகவலறிய பக்கத்து வகுப்புக்கு ஓடுவீர்கள்

D) மாணவர்களை இயல்பாகவே வகுப்பிலிருந்து வெளியேறச்
சொல்வீர்கள்.

109. மாநில அளவில் பள்ளிக் கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த உதவும் அமைப்பு

A) NCERT

B) NCTE

C) SCERT

D) DTE

110. ............ மாற்றியமைக்க கல்வி உதவுகிறது.

A) மனப்பான்மை

B) நடத்தை

C) வாழ்க்கை

D) ஈடுபாடு

111. இந்திய வரலாற்றில் 'இந்திய நெப்போலியன்'என்றழைக்கப்பட்டவர் யார்?

A) அசோகர்

B) இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்

C) சாணக்கியர்

D) சமுத்திரகுப்தர்

112. கீழ்க்கண்டவர்களுள் "தலையிடாமை நிலை” (Laissez- faire) பொருளாதார கொள்கையுடன் தொடர்புடையவர்
யார்?


A) மால்தஸ்

B) மார்ஷல்

C) ஆடம் ஸ்மித்

D) கீன்ஸ்


113. இந்தியா மற்றும் சீனாவைப் பிரிக்கும் எல்லைக்கோடு என அழைக்கப்படுகிறது.


A) ரேட்கிளிஃப் கோடு (Radcliffe line)

B) துராந்த் கோடு (Durand line)

C) OLDÓLO COMIGO (McMahon line)

D) மேகிநாட் கோடு (Maginot line)


114. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த நாடு 'வெள்ளை யானைகளின் நாடு' என்றழைக்கப்படுகிறது?


A) மலேஷியா

B) தாய்லாந்து

C) கனடா

D) எத்தியோப்பியா


115. பிரம்ம சமாஜத்தை தோற்றுவித்தவர் யார்?


A) இராஜா ராம்மோகன்ராய் 

B) இரவீந்திரநாத் தாகூர்

C) கேஷப் சந்திரசென் 

D) எம்.ஜி. ரானடே


116. மலேரியா ................ஆல் ஏற்படுகிறது.


A) பிளாஸ்மோடியம் 

B) வைரஸ்

C) DNA

D) பாக்டீரியம்


117. இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு 14 ................. குறிப்பிடுகிறது.


A) சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்

B) தீண்டாமை ஒழிப்பு

C) பேச்சுரிமை

D) மதச் சுதந்திரம்


118. டைனமோ என்ற கருவி --------
மாற்றுகிறது 


A) மின்னாற்றலை எந்திர ஆற்றலாக (Electricity to mechanical energy)

B) எந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக (Mechanical energy
to electrical energy)

C) காந்த விசையை மின்னாற்றலாக (Magnetism to
electricity)

D) மின்னாற்றலை காந்தவிசையாக (Electricity to
magnetism)


119. சங்க காலத்தில் ஆட்சி செய்யாத அரச குலம் எது?


A) பாண்டியர்

B) சேரர்

C) சோழர் 

D) பல்லவர்


120. 2006-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற FIFA உலக கோப்பை கால்பந்து இறுதிப் போட்டியில் எந்த நாட்டை இத்தாலி
வென்றது?


A) ஜெர்மனி

B) பிரான்ஸ்

C) போர்ச்சுக்கல் 

D) ஸ்பெயின்


121 திராவிட மொழிகளின் எண்ணிக்கை

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

122. திராவிட மொழிகளில் முதன்முதலில் திருந்திய நிலைபெற்ற மொழி

A) தமிழ்

B) தெலுங்கு

C) கன்னடம்

D ) துளு 

123. வடுகு என்னும் சொல் பின்வரும் மொழிகளுள் ஒன்றைக் குறிக்கும்

A) தமிழ்

B) தெலுங்கு

C) குடகு

D) கோதம்

124. இந்தியாவின் வடமேற்கு பலுசிஸ்தானத்தில் பேசப்பட்டு வரும் மொழி

A) கோலமி

B) பார்ஜி

C) பிராகூய்

D) மால்டா

125. 'உலகம்' எனும் சொல் பின்வரும் பொழியிலிருந்து தமிழுக்கு வந்தது.

A) தெலுங்கு

B) ஆங்கிலம்

C) இந்தி

D) சமஸ்கிருதம்

126. சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி என்பது ஆங்கிலத்தில் பின்வருமாறு
அழைக்கப்படுகிறது

A) semantics

B) phonetics

C) etymology 

D) linguistics

127. சொற்களின் வடிவு குறுகுதலை இவ்வாறு அழைப்பர்

A) போலி மொழி

B ) மரூஉ

C) இடைச்சொல்

D) உரிச்சொல்

128. மனிதனது மனத்தை விடுத்து ஆராய்ந்தால் மொழியைப் பற்றி அறியத்தக்கதாக ஒன்றும் இல்லை' எனும் கருத்தைக் கூறியவர்

A) கால்டுவெல்

B) மு. வரதராசனார்

C) எம்.பிரீல்

D) ஜே. வெண்ட்ரியே

129. “பேச்சு மொழி ஓடும் ஆறு போன்றது. எழுத்து மொழி அந்தஆற்றலில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி போன்றது” என்று கருதும்
மொழியறிஞர்

A) கால்டுவெல்

B) ஜே. வெண்ட்ரியே

C) எம்.பிரீல்

D) மாக்ஸ்முல்லர்

130. சீன மொழியில் வெறுஞ்சொற்களாகக் கருதப்படுபவை,
தமிழில் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகின்றன

A) பெயர்ச்சொல்

B) வினைச்சொல்

C) இடைச்சொல் 

D) உரிச்சொல்

131. நடு இந்தியாவில் சில மலைகளிலும் காடுகளிலும் வாழும் மக்கள் பேசும் மொழி

A) கூ

B) குவி

C) கோண்ட்

D) கோந்தி


132. தமிழில் 'காணி' எனும் எண்ணலளவை பின்வரும் முறையில்
எழுதப்படுகிறது

A ) 1 / 80

B) 1 / 60

C) 1/ 40

D) 1 / 20

133. பொது மொழியிலிருந்து வேறுபட்டுச் செயற்கையாக அமைக்கப்படும் மொழிக்கூறுகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

A) பொது மொழி 

B) குறுமொழி

C) சைகை மொழி 

D) குழந்தை மொழி

134. `சுமார்' எனும் சொல் எம்மொழியைச் சார்ந்தது?

A) போர்த்துக்கீசியம் 

B) தமிழ்

C) பாரசீகம்

D) தெலுங்கு

135. பஞ்சாயத்து' எனும் சொல் எம்மொழியைச் சார்ந்தது?

A) தமிழ்

B) தெலுங்கு

C) இந்தி

D) இந்துஸ்தானி

136. சந்திரகுப்த மௌரியன் காலத்தில் கிரேக்கத் தூதராக வந்தவர்

A) பிளைனி

B) மெகஸ்தனிஸ்

C) தாலமி

D) அகஸ்டஸ்

137. தமிழில்  1 / 320 x 1 / 7 எனும் பின்னத்தில், ஏழில் ஒரு பங்கு பின்வருமாறு அழைக்கப்படுகிறது.

A ) அணு 

B) குனம்

C) இம்மி

D) மும்மி

138. மணிப்பிரவாள நடை என்பது

A) தமிழும், தெலுங்கும் 

B) தமிழும், கன்னடமும்

C) தமிழும், மலையாளமும் 

D) தமிழும், வடமொழியும்

139. மறைமலையடிகள் என்று தூய தமிழில் தம் பெயரை மாற்றிக்
கொண்டவர்

A) சூரியநாராயண சாஸ்திரியார்

B) தேவநேயப் பாவாணர்

C) சுவாமி வேதாசலம்

D) இராமலிங்கர்

40. விசிஷ்டாத்வைத விளக்கம் எழுதியவர்

A) இராமானுஜர் 

B) பரிமேலழகர்

C) சங்கரர்

D) இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்

141. வடமொழியில் காவ்யாதர்சம் எனும் நூலை எழுதிய தமிழர்

A) சங்கரர்

B) தண்டி

C) இராமானுஜர்

D) இராமலிங்கர்

142 வடமொழியில் மத்தவிலாச பிரகசனம் என்ற நாடக நூல் இயற்றிய அரசன்

A) மகேந்திரவர்மன் 

B) சந்திரகுப்த மௌரியன்

C) பிரகதத்தன்

D) விஷ்ணுகுப்தன்

143. தமிழின் மிகத் தொன்மையான இலக்கண நூல்

A) புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

B) நன்னூல்

C) தண்டியலங்காரம்

D) தொல்காப்பியம்

144. புறப்பொருள் வெண்பாமாலையின் ஆசிரியர்

A) அகத்தியர்

B) இறையனார்

C) ஐயனாரிதனார் 

D) தொல்காப்பியர்

145. எட்டுத்தொகை நூல்களில் இடம் பெறும் அகநூல்களின் எண்ணிக்கை

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

146. நெடுந்தொகை என்று அழைக்கப்படுவது

A) புறநானூறு

B) அகநானூறு

C) நெடுநல்வாடை 

D) குறிஞ்சிப்பாட்டு

147. தொல்காப்பியத்தை முதலில் பதிப்பித்தவர்

A) சி.வை. தாமோதரம் பிள்ளை

B) எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை

C) உ.வே. சாமிநாதய்யர்

D) கே.என். சிவராசப்பிள்ளை

148. தொல்காப்பியம் முழுமைக்கும் உரையெழுதியவர்

A) இளம்பூரணர்

B) சேனாவரையர்

C) பேராசிரியர்

D) நச்சினார்க்கினியர்

149. பதினெண்மேற்கணக்கு என்று அழைக்கப்படுவது

A) தற்கால இலக்கியம் 

B) சிற்றிலக்கியம்

C) இடைக்கால இலக்கியம் 

D) சங்க இலக்கியம்

150. சங்க இலக்கியத்தில் மருதத்திணைப் பாடல்களைச்
சிறப்பாகப் பாடியவர் என்று போற்றப்படுபவர்

A) அம்மூவனார்

B) கபிலர்

C) ஓரம்போகியார் 

D) பேயனார்


*****************   ****************   ********


தேர்வில் வெற்றி உங்களுக்கே !

வாழ்த்தும் ,

பைந்தமிழ்.மு.மகேந்திர பாபு , 

தமிழாசிரியர் , மதுரை - 97861 41410

*****************   *************   **********

Post a Comment

0 Comments