எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படை மொழித்திறன்கள் அறிதல் - வினாச்சொல் , பெயர்ச்சொல் / 6th TAMIL - BASIC LANGUAGE SKILLS

 

ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

2021 - 2022

அடிப்படை மொழித் திறன்கள்

வினாச்சொல் , பெயர்ச்சொல் , வினைச்சொல் , தொடர் அமைப்பு அறிதல்

*****************    ************   ***********Post a Comment

0 Comments