ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப்பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படை மொழித்திறன்கள் - திணை , பால் , எண் , இடம் , ஒருமை பன்மை அறிதல் / 6th TAMIL - BASIC LANGUAGE SKILLS

 

ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

2021 - 2022

அடிப்படை மொழித் திறன்கள்

திணை , பால் , மூவிடம் , காலம் , ஒருமை , பன்மை அறிதல் 

*****************   ***********   ************

Post a Comment

0 Comments