முதுகலை - தமிழாசிரியர் தேர்வு - ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய வினாத்தாள் 2003 - 2004 - வினாக்களும் விடைகளும் - பகுதி - 2 / TRB - PG - TAMIL - 2003 - 2004 - ORIGINAL QUESTION PAPER - QUESTION & ANSWER - PART - 2 / Greentamil.in

 

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் 

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் தேர்வு 

வினாத்தாள் - 2003 - 2004

வினாக்களும் விடைகளும்  - பகுதி - 2

51 முதல் 100 வரை - வினாக்களும் விடைகளும்

PG - TRB - TAMIL 

ORIGINAL QUESTION PAPER  - 2003 - 2004

QUESTION & ANSWER - PART - 2


****************     **************  **********


51 பெண்கள் மடலேறுவதாகப் பாடும் நூல் எது?

A) திருக்குறள்

B) சிறிய திருமடல்

C) சித்திரமடல்

D) வருணகுலாதித்தன் மடல்

52. பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்திற்கு கால்கோள் நாட்டியவர் யார்?

A) நம்மாழ்வார்

B) திருமங்கையாழ்வார்

C) ஆண்டாள்

D) பெரியாழ்வார்

53. பெருங்கதையின் ஆசிரியர் யார்?

A) கொங்குவேளிர் 

B) சீத்தலைச்சாத்தனார்

C) திருத்தக்கத் தேவர் 

D) தோலாமொழித்தேவர்

54. நீலகேசி எம்மதக் காப்பியம்?

A) பௌத்தக்காப்பியம் 

B) சமணக் காப்பியம்

C) வைணவக் காப்பியம் 

D) சைவக் காப்பியம்

55. 'தொண்டர் சீர் பரவுவார்' என்ற சிறப்புப்பட்டம் பெற்றவர் யார்?

A) திருநாவுக்கரசர் 

B) சுந்தரர்

C) திருஞானசம்பந்தர் 

D) சேக்கிழார்

56. 'சங்கம்' என்ற சொல் முதன் முதலில் இடம் பெற்ற நூல் எது?

A) சிலப்பதிகாரம்

B) மணிமேகலை

C) சீவகசிந்தாமணி

D) புறநானூறு

57. 'சாவடி' என்பது எம்மொழிச் சொல்?

A) உருதுமொழிச்சொல் 

B) மராத்திச் சொல்

C) பெர்சியச் சொல்

D) துருக்கி நாட்டுச்சொல்

58. 'இலக்கியத் தமிழும் பேச்சுத் தமிழும்' என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

A) தொ.பொ.மீ.

B) ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை

C) அகத்தியலிங்கம் 

D) முத்து சண்முகம்

59. 'கேணி' என்பது எந்நாட்டுச் சொல்?

A) அருவா நாட்டுச்சொல் 

B) புனல் நாட்டுச்சொல்

C) குடநாட்டுச்சொல் 

D) வேணாட்டுச்சொல்

60. ஆற்றுப்படை நூல்களுள் காலத்தால் பிந்தையது எது?

A) பெரும்பாணாற்றுப்படை 

B) சிறுபாணாற்றுப்படை

C) திருமுருகாற்றுப்படை 

D) மலைபடுகடாம்

61 - இதழொலி எழுத்துக்கள் எவை?

A) த, ந

B) ப, ம

C) க, ங

D ) ச , ஞ

62. 'கழகம்' என்ற சொல் யாது?

A) சிறப்புப் பொருட்பேறு 

B) பொதுப் பொருட்பேறு

C) உயர் பொருட்பேறு 

D) இழி பொருட்பேறு

63. கலிப்பாவின் வகைகள் எத்தனை?

A) நான்கு

B) மூன்று

C) ஐந்து

D ) ஆறு 

64. சொற்களின் உள்ளமைப்பை ஆராய்வது எது?

A) ஒலியியல்

B) ஒலியனியல்

C) உருபியல்

D) உருபனியல்

65. ஒப்புப் பொருளில் வரும் வேற்றுமையை எழுதுக.

A) மூன்றாம் வேற்றுமை 

B) நான்காம் வேற்றுமை

C) ஐந்தாம் வேற்றுமை 

D) ஆறாம் வேற்றுமை

66. எழுத்தும் இலக்கியமும் அற்ற திராவிட மொழிகளுள் ஒன்று எது?

A) துளு

B) குடகு

C) கோண்டா

D) கன்னடம்

67. கோண்ட் மொழி பேசும் இனத்தவர் உள்ள மாநிலம் யாது?

A) தமிழ்நாடு

B) ஒரிஸா

C) மத்தியப்பிரதேசம் 

D) வங்காளம்

68. உலக மொழிகள் அனைத்திலும் உள்ள வாக்கிய வகைகள் எத்தனை?

A) மூன்று

B) நான்கு

C) இரண்டு

D) ஐந்து

69. 'நாம்' என்பது யாது?

A) தன்மை ஒருமை

B) தன்மைப் பன்மை

C) முன்னிலைப் பன்மை 

D) படர்க்கைப் பன்மை

70. ' ற '  என்பது என்ன ஒலி?

A) அடைப்பொலி 

B) மருங்கொலி

C) வருடொலி 

D) ஆடொலி

71. செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவனித் தம்பொருள் வழாமல் இசைக்கும் சொல் எது?

A) இயற்சொல்

B) திரிசொல்

C) திசைச்சொல்

D) வடசொல்

72. அந்தந்த இடங்களில் வாழ்வோர் வேறுபட வழங்கும் மொழி யாது?

A) பொதுமொழி 

B) சிறப்பு மொழி

C) கிளை மொழி 

D) குறுமொழி

73. குழூஉக்குறி என்பது எவ்வகை மொழியைச் சார்ந்தது?

A) குறுமொழி

B) கிளைமொழி

C) இலக்கிய மொழி 

D) பொது மொழி

74. மொழி நூலார் குறிப்பிடும் அடிச்சொல் என்பது எது?

A) பகுதி

B) விகுதி

C) இடைநிலை

D) சாரியை

75. சொற்களை வேறுவேறு இடங்களில் மாற்றி அமைத்தாலும் பொருள் தரும் வாக்கியம் எது?

A) தனிநிலை

B) ஒட்டுநிலை

C) பிரிநிலை

D) தொகுநிலை

76. ஆவர்த்தன அட்டவணை (Periodic Table) காண்பிப்பது

A) எல்லா தெரிந்த தனிமங்கள்

B) இரயில் வருகை மற்றும் புறப்பாடு

C) பருவமழைகளின் வருகை கால அளவுகள் (Frequency of monsoons) 

D) மனிதர்களின் நாடித்துடிப்பு (Pulse rate of human beings)

77. ICHR என்பது

A) Indian Council for Horticultural Research

B) Indian Council for develoment of Human
Resources

C) International Convention of Human Rights

D) Indian council of Historical Research

78. தமனி எனும் இரத்தக் குழாய்கள் இரத்தத்தைக் கொண்டு செல்வது

A) நுரையீரல்களிலிருந்து உடம்பின் பிற பகுதிகளுக்கு

B) திசுக்களிடமிருந்து இதயத்திற்கு

C) சிறுநீரகத்திலிருந்து நுரையீரலுக்கு

D) இதயத்திலிருந்து திசுக்களுக்கு

79. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ISRO) தலைமையிடம்
 அமைந்துள்ள இடம்

A) பெங்களூர்

B) ஸ்ரீஹரிகோட்டா

C) அகமதாபாத் 

D) திருவனந்தபுரம்

80. மரபியல் (Genetics) என்பது இதனைப் பற்றிய படிப்பாகும்.

A) தாவரங்களில் விதை முளைத்தல் (Seed germination)

B) பாலூட்டிகளின் இனப்பெருக்கம்

C) பெற்றோர்களிடமிருந்து சந்ததியினருக்கு பண்புகளை செலுத்துதல்

D) தோல் வியாதிகள்

81. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானை பிரிக்கும் எல்லைக்கோடு அழைக்கப்படுவது

A) மெக்கோகன் கோடு

B) துராந்த் கோடு

C) மேகிநா கோடு (Maginot line)

D) ரேட்கிளிஃப் கோடு (Radcliffe line)

82 'இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகிறது' (India wins freedom)  என்ற நூலை எழுதியவர்

A) மௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத்

B) எம்.ஓ. மத்தாய்

C) கே.பி.எஸ். மேனோன்

D) டாக்டர் எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்

83. டெசிபல் என்ற அலகு இதனை அளக்கப் பயன்படுகிறது

A) ஒலி அலைகளின் திசை

B) ஒலியின் தீவிரம் (Intensity of Sound)

C) ஒலியின் அலைவெண்

D) ஒலியின் வேகம்

84. இந்தியாவில் பாதுகாப்புப் படைகளின் தலைமைத் தளபதி (Supreme Commander)

A) பிரதம மந்திரி

B) தரைப்படைத் தளபதி (The Chief of Army Staff)

C) குடியரசுத் தலைவர்

D) பாதுகாப்பு மந்திரி

85. சுந்தரவன புலி சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம்

A) இராஜஸ்தான் 

B) ஜார்கண்ட்

C) மத்தியப்பிரதேசம் 

D) மேற்கு வங்காளம்


86. இந்தியாவில் முன்பருவக் கல்வியை (Pre-Primary Education) வழங்குவதற்கு அரசுக்கு பரிந்துரை செய்த குழு :

A) KİLLETS giploma (Stanley's Despatch)

B) உட்ஸ் அறிக்கை (Woods dispatch)

C) சார்ஜண்ட் அறிக்கை (Sargeant report)

D) கோதாரி குழு அறிக்கை

87. தமிழ்நாட்டில் அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

A) 1978

B) 1980

C) 1984

D) 1985

88. டி.பி.இ.பி. - இன் (DPEP) முக்கிய குறிக்கோள் இதனை மேம்படுத்துவதாகும்.

A) உயர்கல்வி

B) நடுத்தரக் கல்வி

C) தொடக்கக்கல்வி 

D) முன்பருவக்கல்வி

89. தமிழ்நாட்டில் வெகு அண்மையில் உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகம்

A) மனோன்மணியம் சுந்தரனார்

B) பெரியார்

C) வள்ளுவர்

D) அழகப்பா

90. சுய செயல்பாடு (Self Activity) ஆக்கத்திறன் (Creativeness) மற்றும் சமூக பங்கேற்பு (Social Participation) ஆகியவை இவற்றின் தன்மைகளாகும்.

A) கிண்டர்கார்டன் கல்வி 

B) மாண்டிச்சேரி கல்வி

C) அறிவியல் கல்வி 

D) சமூகக் கல்வி

91 ஒரு சிறுவன் தனக்குத் தேவையானவற்றை ஆசிரியரின்
வழிகாட்டுதலோடு சுயவேக (Own pace) கற்றலை அனுமதிக்கும் கற்பித்தல் அணுகுமுறை

A) தனிநபருக்கான வழிகாட்டல் கல்வி (Individually guided education)

B) தனிநபருக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட கற்பித்தல் (Individually prescribed instruction)

C) திட்டவழி கற்றல் (Programme learning)

D) பிரத்தியேகக் கற்பித்தல் (Individual instruction)

92 மிதக்கும் பல்கலைக்கழகம் (Floating University) என்ற கருத்தை உருவாக்கியது

A) யு.கே.

B) கனடா

C) யு.எஸ்.ஏ.

D) பிரான்ஸ்

93. பள்ளி வளாகம் (School Complex) என்ற கருத்தை உருவாக்கியது

A) கோத்தாரி குழு

B) ஏ.எஸ்.முதலியார் குழு

C) தாராசந்த் கமிட்டி (Tara chand committee)

D) கல்விக்குழு (1964-66)


94. கவன வீச்சை (Span Attention) அளவிடும் கருவி

A) குரோனோஸ்கோப் (Chronoscope)

B) பெரிமீட்டர் (Perimeter)

C) டாசிஸ்டோஸ்கோப் (Tachistoscope)

D) எர்கோகிராப் (Ergograph)

95. எழுத்தறிவு செயல்பாடு திட்டத்தில் உள்ள
அணுகுமுறைகளின் எண்ணிக்கை

A) நான்கு

B) இரண்டு

C) மூன்று

D) ஐந்து

96. ரூஸோ ஒரு

A) இயற்கை கொள்கைவாதி

B) பயனளவு கொள்கைவாதி

C) கருத்தியல் கொள்கைவாதி

D) கல்வியறிஞர் (Educationist)

97. 'ஜனநாயகம் மற்றும் கல்வி' (Democracy and Education) என்ற நூலை எழுதியவர்

A) ரூசோ

B) மேடம் மாண்டிசேரி

C) ஜான் டூயி

D) ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி

98. ஏ.எஸ். நீலின் (A.S.Neil) கோடை மலைப்பள்ளி (Summer Hill School) இவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது.


A) மீத்திறன் பெற்ற சிறுவர்களுக்காக (Gifted Children)

B) அநாதை சிறுவர்களுக்காக (Orphan)

C) பிரச்சனைக்குள்ளான சிறுவர்களுக்காக (Problem Children)

D) உடல் ஊனமுற்ற சிறுவர்களுக்காக (Handicaped Children) 

99. பள்ளிகளற்ற சமுதாயம் என்ற தத்துவத்தை முன் வைத்தவர்

A) லான் லிஸ்டர் (Lon Lister)

B) எவரெஸ்ட் ரிமர் (Everst reimur)

C) இவான் இலியீச் (Ivan illich)

D) ஜிஷன் ஹாட் (Jishm Hot)

100. கல்வி கற்றல் மற்றும் கற்பித்தலில் செயல்முறை பயிற்சி அணுகுமுறை (Activity Oriented Approach) அழைக்கப்படுவது

A) பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் முறை (Problem Solving method)

B) கண்டுபிடித்தல் முறை (Discovery Method)

C) இன்டக்டிவ் முறை (Inductive Method)

D) திட்டமுறை (Project Method)

51 பெண்கள் மடலேறுவதாகப் பாடும் நூல் எது?

A) திருக்குறள்

B) சிறிய திருமடல்

C) சித்திரமடல்

D) வருணகுலாதித்தன் மடல்

52. பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்திற்கு கால்கோள் நாட்டியவர் யார்?

A) நம்மாழ்வார்

B) திருமங்கையாழ்வார்

C) ஆண்டாள்

D) பெரியாழ்வார்

53. பெருங்கதையின் ஆசிரியர் யார்?

A) கொங்குவேளிர் 

B) சீத்தலைச்சாத்தனார்

C) திருத்தக்கத் தேவர் 

D) தோலாமொழித்தேவர்

54. நீலகேசி எம்மதக் காப்பியம்?

A) பௌத்தக்காப்பியம் 

B) சமணக் காப்பியம்

C) வைணவக் காப்பியம் 

D) சைவக் காப்பியம்

55. 'தொண்டர் சீர் பரவுவார்' என்ற சிறப்புப்பட்டம் பெற்றவர் யார்?

A) திருநாவுக்கரசர் 

B) சுந்தரர்

C) திருஞானசம்பந்தர் 

D) சேக்கிழார்

56. 'சங்கம்' என்ற சொல் முதன் முதலில் இடம் பெற்ற நூல் எது?

A) சிலப்பதிகாரம்

B) மணிமேகலை

C) சீவகசிந்தாமணி

D) புறநானூறு

57. 'சாவடி' என்பது எம்மொழிச் சொல்?

A) உருதுமொழிச்சொல் 

B) மராத்திச் சொல்

C) பெர்சியச் சொல்

D) துருக்கி நாட்டுச்சொல்

58. 'இலக்கியத் தமிழும் பேச்சுத் தமிழும்' என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

A) தொ.பொ.மீ.

B) ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை

C) அகத்தியலிங்கம் 

D) முத்து சண்முகம்

59. 'கேணி' என்பது எந்நாட்டுச் சொல்?

A) அருவா நாட்டுச்சொல் 

B) புனல் நாட்டுச்சொல்

C) குடநாட்டுச்சொல் 

D) வேணாட்டுச்சொல்

60. ஆற்றுப்படை நூல்களுள் காலத்தால் பிந்தையது எது?

A) பெரும்பாணாற்றுப்படை 

B) சிறுபாணாற்றுப்படை

C) திருமுருகாற்றுப்படை 

D) மலைபடுகடாம்

61 - இதழொலி எழுத்துக்கள் எவை?

A) த, ந

B) ப, ம

C) க, ங

D ) ச , ஞ

62. 'கழகம்' என்ற சொல் யாது?

A) சிறப்புப் பொருட்பேறு 

B) பொதுப் பொருட்பேறு

C) உயர் பொருட்பேறு 

D) இழி பொருட்பேறு

63. கலிப்பாவின் வகைகள் எத்தனை?

A) நான்கு

B) மூன்று

C) ஐந்து

D ) ஆறு 

64. சொற்களின் உள்ளமைப்பை ஆராய்வது எது?

A) ஒலியியல்

B) ஒலியனியல்

C) உருபியல்

D) உருபனியல்

65. ஒப்புப் பொருளில் வரும் வேற்றுமையை எழுதுக.

A) மூன்றாம் வேற்றுமை 

B) நான்காம் வேற்றுமை

C) ஐந்தாம் வேற்றுமை 

D) ஆறாம் வேற்றுமை

66. எழுத்தும் இலக்கியமும் அற்ற திராவிட மொழிகளுள் ஒன்று எது?

A) துளு

B) குடகு

C) கோண்டா

D) கன்னடம்

67. கோண்ட் மொழி பேசும் இனத்தவர் உள்ள மாநிலம் யாது?

A) தமிழ்நாடு

B) ஒரிஸா

C) மத்தியப்பிரதேசம் 

D) வங்காளம்

68. உலக மொழிகள் அனைத்திலும் உள்ள வாக்கிய வகைகள் எத்தனை?

A) மூன்று

B) நான்கு

C) இரண்டு

D) ஐந்து

69. 'நாம்' என்பது யாது?

A) தன்மை ஒருமை

B) தன்மைப் பன்மை

C) முன்னிலைப் பன்மை 

D) படர்க்கைப் பன்மை

70. ' ற '  என்பது என்ன ஒலி?

A) அடைப்பொலி 

B) மருங்கொலி

C) வருடொலி 

D) ஆடொலி

71. செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவனித் தம்பொருள் வழாமல் இசைக்கும் சொல் எது?

A) இயற்சொல்

B) திரிசொல்

C) திசைச்சொல்

D) வடசொல்

72. அந்தந்த இடங்களில் வாழ்வோர் வேறுபட வழங்கும் மொழி யாது?

A) பொதுமொழி 

B) சிறப்பு மொழி

C) கிளை மொழி 

D) குறுமொழி

73. குழூஉக்குறி என்பது எவ்வகை மொழியைச் சார்ந்தது?

A) குறுமொழி

B) கிளைமொழி

C) இலக்கிய மொழி 

D) பொது மொழி

74. மொழி நூலார் குறிப்பிடும் அடிச்சொல் என்பது எது?

A) பகுதி

B) விகுதி

C) இடைநிலை

D) சாரியை

75. சொற்களை வேறுவேறு இடங்களில் மாற்றி அமைத்தாலும் பொருள் தரும் வாக்கியம் எது?

A) தனிநிலை

B) ஒட்டுநிலை

C) பிரிநிலை

D) தொகுநிலை

76. ஆவர்த்தன அட்டவணை (Periodic Table) காண்பிப்பது

A) எல்லா தெரிந்த தனிமங்கள்

B) இரயில் வருகை மற்றும் புறப்பாடு

C) பருவமழைகளின் வருகை கால அளவுகள் (Frequency of monsoons) 

D) மனிதர்களின் நாடித்துடிப்பு (Pulse rate of human beings)

77. ICHR என்பது

A) Indian Council for Horticultural Research

B) Indian Council for develoment of Human
Resources

C) International Convention of Human Rights

D) Indian council of Historical Research

78. தமனி எனும் இரத்தக் குழாய்கள் இரத்தத்தைக் கொண்டு செல்வது

A) நுரையீரல்களிலிருந்து உடம்பின் பிற பகுதிகளுக்கு

B) திசுக்களிடமிருந்து இதயத்திற்கு

C) சிறுநீரகத்திலிருந்து நுரையீரலுக்கு

D) இதயத்திலிருந்து திசுக்களுக்கு

79. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ISRO) தலைமையிடம்
 அமைந்துள்ள இடம்

A) பெங்களூர்

B) ஸ்ரீஹரிகோட்டா

C) அகமதாபாத் 

D) திருவனந்தபுரம்

80. மரபியல் (Genetics) என்பது இதனைப் பற்றிய படிப்பாகும்.

A) தாவரங்களில் விதை முளைத்தல் (Seed germination)

B) பாலூட்டிகளின் இனப்பெருக்கம்

C) பெற்றோர்களிடமிருந்து சந்ததியினருக்கு பண்புகளை செலுத்துதல்

D) தோல் வியாதிகள்

81. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானை பிரிக்கும் எல்லைக்கோடு அழைக்கப்படுவது

A) மெக்கோகன் கோடு

B) துராந்த் கோடு

C) மேகிநா கோடு (Maginot line)

D) ரேட்கிளிஃப் கோடு (Radcliffe line)

82 'இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகிறது' (India wins freedom)  என்ற நூலை எழுதியவர்

A) மௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத்

B) எம்.ஓ. மத்தாய்

C) கே.பி.எஸ். மேனோன்

D) டாக்டர் எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்

83. டெசிபல் என்ற அலகு இதனை அளக்கப் பயன்படுகிறது

A) ஒலி அலைகளின் திசை

B) ஒலியின் தீவிரம் (Intensity of Sound)

C) ஒலியின் அலைவெண்

D) ஒலியின் வேகம்

84. இந்தியாவில் பாதுகாப்புப் படைகளின் தலைமைத் தளபதி (Supreme Commander)

A) பிரதம மந்திரி

B) தரைப்படைத் தளபதி (The Chief of Army Staff)

C) குடியரசுத் தலைவர்

D) பாதுகாப்பு மந்திரி

85. சுந்தரவன புலி சரணாலயம் அமைந்துள்ள மாநிலம்

A) இராஜஸ்தான் 

B) ஜார்கண்ட்

C) மத்தியப்பிரதேசம் 

D) மேற்கு வங்காளம்


86. இந்தியாவில் முன்பருவக் கல்வியை (Pre-Primary Education) வழங்குவதற்கு அரசுக்கு பரிந்துரை செய்த குழு :

A) KİLLETS giploma (Stanley's Despatch)

B) உட்ஸ் அறிக்கை (Woods dispatch)

C) சார்ஜண்ட் அறிக்கை (Sargeant report)

D) கோதாரி குழு அறிக்கை

87. தமிழ்நாட்டில் அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

A) 1978

B) 1980

C) 1984

D) 1985

88. டி.பி.இ.பி. - இன் (DPEP) முக்கிய குறிக்கோள் இதனை மேம்படுத்துவதாகும்.

A) உயர்கல்வி

B) நடுத்தரக் கல்வி

C) தொடக்கக்கல்வி 

D) முன்பருவக்கல்வி

89. தமிழ்நாட்டில் வெகு அண்மையில் உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகம்

A) மனோன்மணியம் சுந்தரனார்

B) பெரியார்

C) வள்ளுவர்

D) அழகப்பா

90. சுய செயல்பாடு (Self Activity) ஆக்கத்திறன் (Creativeness) மற்றும் சமூக பங்கேற்பு (Social Participation) ஆகியவை இவற்றின் தன்மைகளாகும்.

A) கிண்டர்கார்டன் கல்வி 

B) மாண்டிச்சேரி கல்வி

C) அறிவியல் கல்வி 

D) சமூகக் கல்வி

91 ஒரு சிறுவன் தனக்குத் தேவையானவற்றை ஆசிரியரின்
வழிகாட்டுதலோடு சுயவேக (Own pace) கற்றலை அனுமதிக்கும் கற்பித்தல் அணுகுமுறை

A) தனிநபருக்கான வழிகாட்டல் கல்வி (Individually guided education)

B) தனிநபருக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட கற்பித்தல் (Individually prescribed instruction)

C) திட்டவழி கற்றல் (Programme learning)

D) பிரத்தியேகக் கற்பித்தல் (Individual instruction)

92 மிதக்கும் பல்கலைக்கழகம் (Floating University) என்ற கருத்தை உருவாக்கியது

A) யு.கே.

B) கனடா

C) யு.எஸ்.ஏ.

D) பிரான்ஸ்

93. பள்ளி வளாகம் (School Complex) என்ற கருத்தை உருவாக்கியது

A) கோத்தாரி குழு

B) ஏ.எஸ்.முதலியார் குழு

C) தாராசந்த் கமிட்டி (Tara chand committee)

D) கல்விக்குழு (1964-66)


94. கவன வீச்சை (Span Attention) அளவிடும் கருவி

A) குரோனோஸ்கோப் (Chronoscope)

B) பெரிமீட்டர் (Perimeter)

C) டாசிஸ்டோஸ்கோப் (Tachistoscope)

D) எர்கோகிராப் (Ergograph)

95. எழுத்தறிவு செயல்பாடு திட்டத்தில் உள்ள
அணுகுமுறைகளின் எண்ணிக்கை

A) நான்கு

B) இரண்டு

C) மூன்று

D) ஐந்து

96. ரூஸோ ஒரு

A) இயற்கை கொள்கைவாதி

B) பயனளவு கொள்கைவாதி

C) கருத்தியல் கொள்கைவாதி

D) கல்வியறிஞர் (Educationist)

97. 'ஜனநாயகம் மற்றும் கல்வி' (Democracy and Education) என்ற நூலை எழுதியவர்

A) ரூசோ

B) மேடம் மாண்டிசேரி

C) ஜான் டூயி

D) ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி

98. ஏ.எஸ். நீலின் (A.S.Neil) கோடை மலைப்பள்ளி (Summer Hill School) இவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது.


A) மீத்திறன் பெற்ற சிறுவர்களுக்காக (Gifted Children)

B) அநாதை சிறுவர்களுக்காக (Orphan)

C) பிரச்சனைக்குள்ளான சிறுவர்களுக்காக (Problem Children)

D) உடல் ஊனமுற்ற சிறுவர்களுக்காக (Handicaped Children) 

99. பள்ளிகளற்ற சமுதாயம் என்ற தத்துவத்தை முன் வைத்தவர்

A) லான் லிஸ்டர் (Lon Lister)

B) எவரெஸ்ட் ரிமர் (Everst reimur)

C) இவான் இலியீச் (Ivan illich)

D) ஜிஷன் ஹாட் (Jishm Hot)

100. கல்வி கற்றல் மற்றும் கற்பித்தலில் செயல்முறை பயிற்சி அணுகுமுறை (Activity Oriented Approach) அழைக்கப்படுவது

A) பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் முறை (Problem Solving method)

B) கண்டுபிடித்தல் முறை (Discovery Method)

C) இன்டக்டிவ் முறை (Inductive Method)

D) திட்டமுறை (Project Method)


**************   **********    *****************


தேர்வில் வெற்றி உங்களுக்கே !

வாழ்த்தும் ,

பைந்தமிழ்.மு.மகேந்திர பாபு , 

தமிழாசிரியர் , மதுரை - 97861 41410

*****************   *************   **********

Post a Comment

0 Comments