எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ் - வினாடி வினா - பகுதி - 4 , வினாக்களும் விடைகளும் / 8th TAMIL - QUIZ - PART - 4 . QUESTION & ANSWER

 எட்டாம் வகுப்பு - தமிழ்

வினாடி வினா 

பகுதி - 4 - வினாக்களும் விடைகளும்


வினா உருவாக்கம் 

பைந்தமிழ்' மு.மகேந்திர பாபு,

 தமிழாசிரியர் , மதுரை - 97961 41410

*************   *************   *************

1) பின்வருவனவற்றுள் குமரகுருபரர் எழுதாத நூலினைத் தேர்ந்தெடுக்க.

அ) கந்தர் அலங்காரம்

ஆ) கந்தர் கலிவெண்பா

இ) கயிலைக் கலம்பகம்

ஈ) மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்

விடை : அ ) கந்தர் அலங்காரம் 

2) மயங்கொலிப் பிழையற்ற தொடரைத் தெரிவு செய்து எழுதுக.

அ ) கல்வி கறையில கற்பவர் நாள் சில

ஆ) கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில

இ) கல்வி கரையில கர்பவர் நாள் சில

ஈ) கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில

விடை : ஆ) கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில


3) வடிவு ,வனப்பு , பொழிவு , எழில் என்னும் பலசொல் தரும்ஒரு பொருளைக் கண்டறிந்து எழுதுக.

அ ) தங்கம்

ஆ) காடு

இ) அழகு

ஈ) வளையல்

விடை : இ ) அழகு

4) ஐம்பெருங்காப்பியங்களின்
பெயர்கள் ----- ன் பெயர்கள் ஆகும்.

அ) திணை

ஆ) நிலம்

இ) அணிகலன்

ஈ) கிரகம்

விடை : இ ) அணிகலன்

5) சிலம்பு பெண்கள் ----- ல் அணியும் தண்டை

அ) கையில்

ஆ) காலில்

இ) நெற்றியில்

ஈ) இடையில்

விடை : ஆ ) காலில்

6) பெண்கள் இடையில் அணிவது -----

அ) மேகலை

ஆ) கொலுசு

இ) குண்டலம்

ஈ) சிந்தாமணி

விடை : அ ) மேகலை

7) காதில் அணியும் காதணி ----- 

அ) வளையல்

ஆ) குண்டலம்

இ) சிலம்பு

ஈ) மேகலை

விடை : ஆ ) குண்டலம்

8) சிந்தாமணி ------ முடியில் பதிக்கப்படும் மணிக்கல்

அ) அரசன்

ஆ) அரசி

இ) அமைச்சன்

ஈ) புலவன்

விடை : அ ) அரசன்

9) வெந்தணல் - பிரித்து எழுதுக.

அ) வெந் + அணல்

ஆ) வெந்த + தணல்

இ) வெள்ளை + அணல்

ஈ) வெம்மை + தணல்

விடை : ஈ ) வெம்மை + தணல்

10) சென்றது - இச்சொல்லில் உள்ள இறுதி எழுத்தை நீக்கினால் கிடைக்கும்
பெயரெச்சச்சொல் -----

அ ) சென்றன

ஆ) செல்லும்

இ) செல்

ஈ) சென்ற

விடை : ஈ ) சென்ற

11) ஐந்தாம், ஏழாம் வேற்றுமை
உருபுகளில் வேறு வேறுபொருளில் வரும் உருபு ----

அ ) இல்

ஆ) இன்

இ) அது

ஈ) கண்

விடை : அ ) இல்

12) வேற்றுமை உருபும் , சொல்
உருபும் இல்லாத வேற்றுமை ------

அ) நான்காம் வேற்றுமை

ஆ) ஐந்தாம் வேற்றுமை

இ) எட்டாம் வேற்றுமை

ஈ) இரண்டாம் வேற்றுமை

விடை : இ ) எட்டாம் வேற்றுமை 

13) பிரித்து எழுதுக - கொய்யாப்பழம்

அ) கொய் + பழம்

ஆ) கொய்த + பழம்

இ ) கொய்யா + பழம்

ஈ) கொய்யாப் + பழம்

விடை :  இ ) கொய்யா + பழம்

14) பணத்திற்குப் பருப்பு வாங்கினான் - இதில் வேற்றுமை உருபு ----- பொருளில் வந்துள்ளது.

அ) எல்லை

ஆ) அடைதல்

இ) அதுவாதல்

ஈ) கொடை

விடை : இ ) அதுவாதல்

15 ) ' வேழம்' என்ற சொல் ---- யைக் குறிக்கும்.

அ) யானை

ஆ) சிங்கம்

இ) புலி

ஈ) பூனை

விடை : அ ) யானை 

16 ) சுனை என்பதன் பொருள் -----

அ) தினை

ஆ) நிலம்

இ) நீர்நிலை

ஈ) வானம்

விடை : இ ) நீர்நிலை

17) பதிகம் என்பது ------  பாடல்களைக் கொண்டது.

அ) பத்து

ஆ) இருபது

இ) ஐம்பது

ஈ) நூறு

விடை : அ ) பத்து

18) பள்ளி சென்றான் - இத்தொடரில் மறைந்துள்ள வேற்றுமை உருபு ------

அ) ஐ

ஆ) ஆல்

இ)கு

ஈ) இன்

விடை : இ ) கு

19 ) ' நண்பா படி' - என்ற தொடருக்கு இணையான தொடரினைத் தேர்ந்தெடு

அ) தேன்குடி

ஆ) கண்ணா எடு

இ) விரைவாக வா

ஈ) அங்கே போ

விடை : ஆ ) கண்ணா எடு

20) சொற்களுக்கு இடையிலும்
இறுதியிலும் ' உம்' என்னும்
இடைச்சொல் மறைந்து நின்று
பொருள் தருவது ----- தொகை

அ) பண்புத்தொகை

ஆ) உவமைத்தொகை

இ) வினைத்தொகை

ஈ) உம்மைத்தொகை


விடை : ஈ ) உம்மைத்தொகை

Post a Comment

0 Comments