ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படை மொழித்திறன்கள் - 4 , இரட்டைச் சொற்களை அறிதல் / 6th TAMIL - BASIC LANGUAGE SKILLS - 4

 

ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

2021 - 2022

அடிப்படை மொழித் திறன்கள்

4 . இரட்டைச் சொற்களை அறிதல்

*************   ************    *************Post a Comment

0 Comments