ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படை மொழித்திறன்கள் 3 - சொற்களை அகர வரிசையில் எழுதுதல் - 6th TAMIL - BASIC LANGUAGE SKILLS - 3

 


ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

2021 - 2022

அடிப்படை மொழித் திறன்கள்

3 . சொற்களை அகர வரிசையில் எழுதுதல்

**************   *************   ***************


Post a Comment

0 Comments