இயற்பியலார் வில்லியம் டி.கூலிட்ஜ் பிறந்த தினம் - 23 : 10 : 2021 / WILLIAM D COOLIDGE

 


வில்லியம்   டி .  கூலிட்ஜ்  பிறந்த  தினம்.

( Willaim  D . Coolidge)

      23 • 10 • 2021 


                   இயற்பியல்  துறை  ஏற்றமிகு  அறிஞர்களைக்  கொண்டு  விளங்குகின்றது.  அத்தகைய  சிறந்தவர்களில்   ஒருவரேவில்லியம்  டி. கூலிட்ஜ் ( Willaim  D . Coolidge)  ஆவார். இவர்1873 - ம்  ஆண்டு   அக்டோபர் 23 -- ஆம்   நாள்   மாசாசூசெட்சின்   அருகில்   உள்ள   அட்சன்  என்னும்  இடத்தில் ஒரு  பண்ணையில்     பிறந்தார்.    இவர்    ஓர்     அமெரிக்க இயற்பியலார்.  இவர்  இமாலயச்  சாதனை யாக   X -- கதிர்கருவி  மேம்பாட்டில்   மிக  முக்கியமான  பங்கை  அளித்துள்ளார். 


கூலிட்ஜ்   அவர்கள்  1891 -- முதல்  1996 - ஆம்  ஆண்டு  வரையிலும்   எம்.ஐ.டி யில்   மின்  பொறியியல்    பயின்றார்.   மேலும் இரு  ஆண்டு கள்  அங்கு   ஆய்வகத்   துணைவராகப்  பணியாற்றினர்.    பின்னர்  மேற்படிப்புக்காக  ஜெர்மனி  சென்றார்.அங்கு  "லீப்ஜிக் "  பல்கலைக்கழகத்தில்    முனைவர்     பட்டம்பெற்றார் . பிறகு  நாடு   திரும்பிய  பிறகு   மீண்டும்  எம் .ஐ. டி யில்  வேதியியல்  துறையில்  பேரா. ஆர்தர் . ஏ.நாய்சு  அவர்களின்   துணைவராக   1899-- ஆம்  ஆண்டு  முதல்  1905 - ம் ஆண்டு   வரையிலும்   பணியாற்றினார்.  அதன்  பின்  ஜெனரல்  எலெக்ட்ரிக் கின்   ஆய்வகச்  சோதனைச்   சாலை யின்   இயக்குனராகவும் , பின்   அதன்  தலைவராகவும்   பணியாற்றினார்.


வில்லியம்  கூலிட்ஜ்  1913 -  ஆம்  ஆண்டு  கூலிட்ஜ்   குழாயைகண்டுப்பிடித்தார். இது   எக்ஸ்- ரே  இயந்திரங்களில்  பயன்படுத்த  மேம்பட்ட  கேத்தோடு  கொண்ட  எக்ஸ் - ரே  குழாயாகும் இது  ஆழமாக  அமைந்த  உடற் கூறியலிலும் , கட்டிகளை மேலும்    துல்லியமாகக்     காணவும்     அனுமதிக்கப்பட்டது. இவை  அந்த    காலகட்டத்தில்      புதிய      மருத்துவ    சிறப்புக் கதிரியக்கவியலில்    ஒரு     மாபெரும்     வளர்ச்சியாக   இருந்தது.  இதன்  அடிப்படை   வடிவமைப்பு  இன்றும்  பயன்பாட்டில் உள்ளது.

டங்ஸ்டன் :

                   கூலிட்ஜ்   இழை   மின் விளக்குகளில்   முதல்  முறையாக  மெல்லிய   கம்பியினைப்   பயன்படுத்தினார். இதற்கான   காப்புரிமையினையும்  பெற்றார் . எக்ஸ்  கதிர்வீச்சுத்  துறையில்  இவருடைய   இன்றியமையாத  பங்களிப்பானது   எலெக்ட்ரான்களை   உமிழும்   டங்ஸ்டன்  கம்பிச் சுருளை  எதிர் மின்     முறையாக      பயன்படுத்தியதாகும். இந்த  நிகழ்வின்  மூலம்   கூலிட்ஜ்  அவர்கள்  சீரான  குழாய் மின்னூட்டம்  பெற  வழிகண்டார் .  இவற்றாலேயே  சிறப்பானகதிரின்   படம்   கிடைக்கப்பெற்றது.    அது    இன்று   வரையி லும்  பயன்பாட்டில்  உள்ளது . X -- கதிர்களை  உருவாக்க  கூலிட்ஜ்  குழாய்  பயன்படுகிறது.மின்  விளக்குகளில்  முதல் முறையாக  மெல்லிய "டங்ஸ்டன்." கம்பியினைப்  பயன்படுத்திய  X - கதிர்   கூலிட்ஜ்  குழாயை அமைத்தார்  1913 - ஆம்  ஆண்டுகளுக்குப்  பின்னரே கூலிட்ஜ்குழாய்கள்   பயன்பாட்டுக்கு  வந்தது.  கூலிட்ஜ்  குழாயின் மூலமாகவே       முதன்      முதலில்     வெப்ப     அயனிகள்  X - கதிர்களைப்        பெறுவதற்காக        பயன்படுத்தப்பட்டன. விரைந்துச்   செல்லும்  இலத்திரன்கள்    வெற்றிடக் குழாயிலுள்ள   இலக்கைத்  தாக்கும்   போது   அவைகள்     வேகத்    தளர்ச்சியுற்று  ,  அவற்றின்  ஆற்றல்  , சிறு  பகுதிX - கதிர்களாக  மாற்றப்பட்டு  ,  குழாயில்   உள்ள  கதிர்களுக்கான  திறப்பு     வழியாக        வெளிப்படுகின்ற        கதிர்கள் தோன்றும் இலக்கு  டங்ஸ்டனால்  ஆனது .


வில்லியம்   டி  கூலிட்ஜ்  பெற்ற சிறப்புகள் :


*  American  Academy  Of  Art  And  Science  1914 - ம்  ஆண்டு  கூலிட்ஜீக்கு  " திரம்ஃபோர்ட் " என்ற  பரிசை  வழங்கியது. 

* 1927 - ஆம்  ஆண்டு  American  Institute  Of  Elactrical Engineers -

    எடிசன்  பதக்கம்  வழங்கியது .

*  1926 -- ஆம்  ஆண்டு  இந்த பெருமதிப்புக்  கொண்ட விருதை

     கூலிட்ஜ்   நிராகரித்தார். 

*  கூலிட்ஜ்  அவர்களுக்கு  1926 -- ஆம் ஆண்டு   Howard  N . 

    பாட்ஸ்   பதக்கம்  வழங்கப்பட்டது .

* 1927 - ம்  ஆண்டு  லூயிஸ்  ஈலெவி  பதக்கம்  வழங்கப்பட்டது.

* 1939 - ம்  ஆண்டு  ஃபாரடே  பதக்கம்   வழங்கப்பட்டது.

* 1944 - ம்  ஆண்டு   பிராங்க்ளின்  பதக்கம்  வழங்கப்பட்டது.

* 1963 - ம்  ஆண்டு  வெப்பமான  கேத்தோடு  X - ரே  குழாயைக்கண்டுபிடித்தார். 


* கேத்தோடு   X - ரே  குழாயைக்  கண்டுப்பிடித்ததற்காக 

    ரெம்ஷெய்ட்  நகரம்   கூலிட்ஜூக்கு  ரோன்ட்ஜென்  

    பதக்கத்தை  வழங்கியது . 

* கூலிட்ஜ்  அவர்கள்  புகழ்பெற்றக்  கண்டுபிடிப்பாளர்      

   அரங்கிற்கு  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 

 * கூலிட்ஜ்   அவர்கள்  101 - வது  வயதில்  தேசிய கண்டுபிடிப்பாளர்    தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் .இவ்வாறு கண்டுபிடிப்புகளில்   பெருமைபெற்ற  கூலிட்ஜ்  அவர்கள்  பேராற்றலைப் போற்றுவோம்.

************    ****************   ************

Post a Comment

0 Comments