ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - 2021 - 2022 - அடிப்படை மொழித்திறன்கள் - 1 , எழுத்துகளை அறிதல் / 6th TAMIL - PUTHTHAAKKAP PAYIRCHIK KATTAKAM - BASIC SKILLS - 1

 

ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

2021 - 2021

அடிப்படை மொழித் திறன்கள்

1 ) எழுத்துகளை அறிதல் 


Post a Comment

0 Comments