பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 1 - அன்னை மொழியே - சிறுதேர்வு - முன்னுரிமைப் பாடம் / 10th TAMIL - EYAL 1 - ANNAI MOZHIYE - SMALL TEST - 1

 

            முன்னுரிமைப் பாடம்

           பத்தாம் வகுப்பு - தமிழ்

       இயல் -1, கவிதைப்பேழை 

            அன்னை மொழியே

 சிறு தேர்வு-1  மொத்த மதிப்பெண்கள் - 15 

              பகுதி - அ                    7 x 1 = 7


1) பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற் பெயர் -------

2 பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனரின் ----- தொகுப்பிலிருந்து பாடல்கள் பாடப்பகுதியாக அமைந்துள்ளன.


3) பெருஞ்சித்திரனார் எழுதிய ----- நூல் தமிழுக்குக் கருவூலமாக அமைந்துள்ளது.

4) தமிழ் உணர்வை உலகெங்கும் பரப்ப பெருஞ்சித்திரனார் நடத்திய இதழ்கள் தென்மொழி மற்றும் ---- ஆகும்.

5 ) சாகும்போதும் தமிழ்படித்துச் சாகவேண்டும் என்று பாடிய
கவிஞர் யார் ?

6 ) எந்தமிழ்நா - பிரித்து எழுதுக.

7)"தென்னன் மகளே "- இதில் தென்னன் என்னும் சொல் யாரைக் குறிக்கும் ?


                         பகுதி - ஆ    2 × 2 = 4

8) பெருஞ்சித்திரனார் இயற்றிய நூல்கள் யாவை?

9) அன்னை மொழியே பாடலில் வந்துள்ள நூல்களின் பெயரகளை எழுதுக.

                 பகுதி -  3    1x4 =4


10 ) " அன்னை மொழியே " பாடலை அடிபிறழாமல் எழுதுக.


வினா உருவாக்கம். GREEN TAMIL.IN


'பைந்தமிழ் ' 
மு.மகேந்திர பாபு, தமிழாசிரியர், மதுரை-97861 41410

Post a Comment

0 Comments