ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - செயல்பாடு 8 - கலைச்சொற்களை அறிந்து பயன்படுத்துதல் - வினா & விடை / 9th TAMIL - REFRESHER COURSE MODULE - ACTIVITY 8 - QUESTION & ANSWER

 

ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

செயல்பாடு - 8

கலைச்சொற்களை அறிந்து பயன்படுத்துதல்

கற்றல் விளைவு :

          மொழி பற்றிய நுட்பங்களை அறிந்து அவற்றைத் தன்மொழியில் எழுதும்போது பயன்படுத்துதல்.

     தேவைப்படின் பார்வை நூல்களாகிய அகராதிகள், கலைக்களஞ்சியம், இணையத்தளம் போன்றவற்றில் பொருத்தமானவற்றைப் பயன்படுத்துதல்.

கற்பித்தல் செயல்பாடு:

அறிமுகம்:

      ஒரு துறையில் உள்ள கருத்துகளையோ கருத்துத் தொகுப்புகளையோ குறிக்கப் பயன்படுத்தும் சொல் கலைச்சொல் எனப்படும். இது பொதுப் பொருளில் வழங்காததாய் அந்தந்தத் துறைக்கே உரிய சிறப்புச் சொல்லாய் அமையும். எனவே, கலைச்சொற்களைத் துறைசார் சொற்களாகக் கொள்ள வேண்டும்.

(எ.கா.) அடவு என்பது நாட்டியத்திற்குரிய கலைச்சொல். வினைச்சொல் என்பது இலக்கணத்திற்கு உரிய கலைச்சொல்,

         காலத்திற்கேற்ப,வளரும் துறைசார்ந்த புதியகண்டுபிடிப்புகளுக்கென உருவாக்கிப் பயன்படுத்தும் சொல்,கலைச்சொல் ஆகும். ஒரு மொழியின் வேர்ச்சொல்லின் பகுதியைக் கொண்டு கலைச்சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு புதிய கலைச்சொற்கள் உருவாகும்போது மொழி தன்னைப் புதுப்பித்துக் கொள்வதோடு புதுவளர்ச்சியையும் பெறுகிறது. கலைச்சொற்கள் பெரும்பாலும் காரணப் பெயர்களாகவே இருக்கும்.

        வேளாண்மை, மருத்துவம், பொறியியல், தகவல்தொடர்பியல் போன்ற துறைகள் சார்ந்து இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்பக் கலைச்சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன .

                    நாள்தோறும் துறைதோறும் கண்டுபிடிப்புகள் உருவாகி வெளிவந்து கொண்டுள்ளன. இந்தச் சூழலில் அவற்றுக்கான கலைச்சொல்லாக்கமும் நிகழ்ந்துகொண்டே இருக்கின்றன. அவை ஏட்டளவில் இருக்காமல் பயன்பாட்டிற்கு வருவதில் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கும் பெரும்பங்கு உண்டு என்பதை மறக்கக்கூடாது.

          பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த கலைச்சொற்களைத் தனித்தனியே தொகுத்து அகர வரிசைப்படுத்தி வெளியிடப்படுவது கலைச்சொல் அகராதி எனப்படும்.


மருத்துவம் சார்ந்த கலைச்சொற்கள்

ஊடுகதிர்    -   X-ray

குருதிப் பிரிவு -   blood group

தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தகலைச் சொற்கள்

Smartphone -   திறன்பேசி
Website         -  இணையப்பக்கம்
Touch screen -  தொடுதிரை
WhatsApp      -   புலனம்
YouTube          -  வலையொளி
Bluetooth        -   ஊடலை
Wi-Fi                -  அருகலை
Online              -     இயங்கலை
Offline              -  முடக்கலை

****************     ***********    ************

    மதிப்பீட்டுச் செயல்பாடு

1.  கட்டங்களில் உள்ள கலைச்சொற்களைப் பொருத்தி எழுதுக.

Online    -    இயங்கலை      Greentamil.in

Offline    -   முடக்கலை

Telegram  -   தொலைவரி

Hard disk  -    வன்தட்டு

LED           -   ஒளிர்விமுனை

Charger   -  மின்னேற்றி


2 .உரையாடலைப் படித்து அதில் இடம்பெற்றுள்ள கலைச்சொற்களை அடிக்கோடிடுக.

(எ.கா. சீருடை)

நிறைமதி :   பள்ளிச் சீருடை வாங்கிவிட்டாயா நகுலன்?

நகுலன் : ஊரடங்குக் காலம் முடிந்தபின் வாங்கிக்கொள்ளலாம் என அம்மா
கூறினார்கள்.

நிறைமதி : நீ இயங்கலை வகுப்புகளில் கலந்து கொள்கிறாயா?

நகுலன் :   ஆம், பாடங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கிறேன். கல்வித் தொலைக் காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படும் பாடங்களைத் தொடர்ந்து பார்க்கிறேன்.

நிறைமதி :   நானும் அப்படித்தான். அந்த நேரத்தில் பார்க்கத் தவறினாலும்
வலையொளியில் வருவதைப் பார்த்துப் படித்துவிடுவேன்.


3. கொடுக்கப்பட்ட சொற்களுக்கு இணையான கலைச்சொற்கள் கட்டங்களில் மறைந்துள்ளன. அவற்றைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக.
இடமிருந்து வலம் 

Computer  -   கணினி 

Keyboard  -  விசைப்பலகை 

App            -   செயலி 

வலமிருந்து இடம் 

Browser   -   உலாவி 

Facebook  -   முகநூல் 

Font           -  எழுத்துரு

மேலிருந்து கீழ் 

Pen drive    -   விரலி 

Mouse         - சுட்டி 

Art               -  கலை

கீழிருந்து மேல்                Greentamil.in

Radio         -   வானொலி 

WhatsApp   -   புலனம்

internet       -   இணையம் 

**************     ******   ***********


Post a Comment

1 Comments