பத்தாம் வகுப்பு - கணக்கு - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படைக் கருத்துகள் - 8 , ஒற்றை எண்கள் மற்றும் இரட்டை எண்கள் - வினா & விடை / 10th MATHS - REFRESHER COURSE MODULE - 8 , QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

அடிப்படைக் கருத்துகள்

8 . ஒற்றை எண்கள் மற்றும் இரட்டை எண்கள்
மதிப்பீடு 

1 ) இரட்டை எண்கள்

2 ) ஒற்றை எண்களை வண்ணமிடுக.

        14 , 21 , 28 , 33 , 36 

3 ) இரட்டை எண்களை வண்ணமிடுக.

        32 , 35 ,  47 , 44 , 56 

******************      ********   ***************

விடைத்தயாரிப்பு :

திருமதி.S.தேவி , பட்டதாரி ஆசிரியர் , 

அ.ஆ.தி.ந.மே.நி.பள்ளி , 

இளமனூர் , மதுரை.

************    ************    ******************

Post a Comment

0 Comments