பத்தாம் வகுப்பு - கணக்கு - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படைக் கருத்துகள் - 7 , ஈரிலக்க எண்களின் கழித்தல் - வினா & விடை / 10th MATHS - REFRESHER COURSE MODULE - 7 , QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

அடிப்படைக் கருத்துகள்

7 , ஈரிலக்க எண்களின் கழித்தல்மதிப்பீடு

1 ) 87 - 34 = 53 

2 ) 64 - 25 = 39

3 ) இராமுவிடம் இருந்த  கோலிகள் = 15

                                உடைந்த கோலிகள் = 06

                               மீதமுள்ள கோலிகள் = 09

***************     ************    *************

விடைத்தயாரிப்பு :

திருமதி.S.தேவி , பட்டதாரி ஆசிரியர் , 

அ.ஆ.தி.ந.மே.நி.பள்ளி , 

இளமனூர் , மதுரை.

************    ************    ******************

Post a Comment

0 Comments