பத்தாம் வகுப்பு - கணக்கு - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படைக் கருத்துகள் - 6 , ஈரிலக்க எண்களின் கூட்டல் - வினா & விடை / 10th MATHS - REFRESHER COURSE MODULE - 6 , QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

அடிப்படைக் கருத்துகள்

6 , ஈரிலக்க எண்களின் கூட்டல் மதிப்பீடு 

1 . 13 + 12  = 25 

2 . 62 + 37  = 99

3 . 48 + 34  = 82

*****************    **************   ***********


விடைத்தயாரிப்பு :

திருமதி.S.தேவி , பட்டதாரி ஆசிரியர் , 

அ.ஆ.தி.ந.மே.நி.பள்ளி , 

இளமனூர் , மதுரை.

************    ************    ***************

Post a Comment

0 Comments