பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - பாடம் 4 , காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் - வினாக்களும் விடைகளும் / 10th SCIENCE - REFRESHER COURSE MODULE - 5 , QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

செயல்பாடு : 4 

காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல்

மதிப்பீடு: வினாக்களும்  விடைகளும் 


சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும்.

1. பின்வருவனவற்றுள் காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருள் --------

அ) மரப்பொருள்கள்

ஆ) ஏதேனும் ஓர் உலோகம்

இ) தாமிரம்

ஈ) இரும்பு மற்றும் எஃகு

விடை : ஈ ) இரும்பு மற்றும் எஃகு 

2. கீழ்க்காணும் ஒன்று நிலைத்த காந்தத்திற்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

அ)மின்காந்தம்

ஆ) துப்பாக்கி உலோகம்

இ) தேனிரும்பு

ஈ) நியோடிமியம்

விடை : ஈ ) நியோடிமியம்

3. ஒரு சட்டக் காந்தத்தின் தென்முனையும், U வடிவ காந்தத்தின் வடமுனையும் --------

அ) ஒன்றையொன்று கவரும்

ஆ) ஒன்றையொன்று விலக்கும்

இ) ஒன்றையொன்று கவரவோ, விலக்கவோ செய்யாது

ஈ)மேற்சொன்னவற்றுள் எதுவுமில்லை

விடை :  அ ) ஒன்றையொன்று கவரும்

4. கற்பனையான புவிக் காந்தப்புலம் எந்த வடிவத்தினைப் போன்றது?

அ) வடிவகாந்தம்

ஆ)மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் நேர்க்கடத்தி

இ) வரிசுருள்

ஈ)சட்டக் காந்தம்

விடை : ஈ ) சட்டக்காந்தம் 

5. MRI என்பதன் விரிவாக்கம் ---------

அ ) Magnetic Resonance Imaging

ஆ) Magnetic Running Image

இ ) Magnetic Radio Imaging

ஈ) Magnetic Radar Imaging

விடை : அ ) Magnetic Resonance Imaging

6. காந்த ஊசி ---------  பயன்படுகிறது.

அ) காந்தவிசைக் கோடுகளை வரைய

ஆ) காந்தப்புலத்தின் திசையை அறிய

இ) கடல் பயணத்திற்கு

ஈ) மேற்காண் அனைத்தும்

விடை : ஈ ) மேற்காண் அனைத்தும்

II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. காந்தத்தின் வலிமை அதன் முனைகளில் ---------

விடை :  பெருமம்

2. ஒரு காந்தம் -------  முனைகளைக் கொண்டது.

விடை :  இரு 

3. மின்சார உற்பத்திக்குப் பயன்படும் காந்தங்கள் --------

விடை : டைனமோக்கள்

4. கனமான இரும்புப் பொருள்களை உயர்த்தப் பயன்படுவது ---------

விடை :  மின்காந்தம் 

5. தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம் எப்பொழுதும்  --------  முனைகளை நோக்கி இருக்கும்.

விடை : புவியின் வடதென்

6. காந்தத்தின் ஓரின முனைகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும். வேறின
முனைகள் -------

விடை : ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும்

7. காந்தத்தின் முனைப் பகுதிகள் ---------
பண்பினை உடையவை.

விடை :  அதிக அளவு கவரும் 

8. டைனமோக்கள் மூலம் ------- உற்பத்தி செய்ய காந்தங்கள்  பயன்படுகின்றன.

விடை : மின்னோட்டம் 

9. கணினியில் உள்ள சேமிக்கும் சாதனங்களான நிலைவட்டுக்களில் காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன. அவை -----
அட்டைகளிலும் பயன்படுகின்றன.

விடை :  கடன் 

III.பொருத்துக

அ) மேக்னடைட்  - இயற்கை காந்தம்

ஆ) ஒரு சிறு சுழலும் காந்தம் - காந்த ஊசிப்பெட்டி

இ) கோபால்ட் - ஃபொ:ரோ காந்தப் பொருள்கள்

ஈ) வளை பரப்புகள் - காந்தவிசைக் கோடுகள்

உ) பிஸ்மத்  -  டயா காந்தப் பொருள்கள்

IV. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்ட (AC) மின்னியற்றியின் படம் வரைந்து பாகங்கள் குறிக்கவும் .

NS - நிலைக்காந்தம்

ABCD - செவ்வக வடிவக் கம்பிச்சுருள்

B1 B2  -  நழுவு வளையங்கள்

S1 S2   - நழுவு வளையங்கள்

**************     ************    *************

விடைத்தயாரிப்பு : 

திரு.S.பிரேம் குமார் , 

பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் , 

அப்பர் மே.நி.பள்ளி , கருப்பாயூரணி , மதுரை.

***************     *************    ************

Post a Comment

0 Comments