பத்தாம் வகுப்பு - கணக்கு - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - அடிப்படைக் கருத்துகள் - 5 , ஏறுவரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசை - வினா & விடை / 10th MATHS - REFRESHER COURSE MODULE - 5 , QUESTION & ANSWER

 

பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

அடிப்படைக் கருத்துகள்

5 , ஏறுவரிசை மற்றும் இறங்கு வரிசைமதிப்பீடு

1. ஏறுவரிசையில் எழுதுக.

         11 , 18 , 27 , 39 , 44 

2 . இறங்குவரிசையில் எழுதுக.

         84 , 72 , 64 , 48 , 36

****************     ***************   **********

விடைத்தயாரிப்பு :

திருமதி.S.தேவி , பட்டதாரி ஆசிரியர் , 

அ.ஆ.தி.ந.மே.நி.பள்ளி , 

இளமனூர் , மதுரை.

************    ************    ***************

Post a Comment

0 Comments