பத்தாம் வகுப்பு - கணக்கு - ஜூலை மாத ஒப்படைப்பு 2 - அலகு 2 - எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் - விடைகள் / 10th ASSIGNMENT - 2 - UNIT 2 - ANSWER

 

             ஒப்படைப்பு  - 2  , விடைகள்

             பத்தாம் வகுப்பு - கணிதம் 

                          அலகு - 2 

    எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் Post a Comment

0 Comments