12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - 16 , பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றுதல் - வினா & விடை /12th TAMIL - REFRESHER COURSE MODULE - 16 - QUESTION & ANSWER

 

12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

செயல்பாடு - 16

பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றுதல்

கற்றல் விளைவுகள்

* பேச்சுமொழி என்றால் என்ன என்பதை அறிதல்.

* எழுத்து மொழி என்றால் என்ன என்பதை அறிதல்.

* பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றும் திறன் பெறுதல்.

* எழுத்து மொழி மூலம் மொழி எப்படி வளர்ச்சி அடைந்தது என்பதை அறிதல்.

ஆசிரியர் செயல்பாடு

ஆர்வமூட்டல்

        மாணவர்களிடம், "நாம் காலத்துக்கு ஏத்த மாறி நம்ம அறிவ வளத்துக்கணும்' என்ற பேச்சு வழக்குச் சொற்றொடரை எழுத்து வழக்காக மாற்ற வேண்டும் என்று கூறி "நாம் காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நம் அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்ற பதிலையும் கூறி மாணவர்களை ஆர்வமூட்ட வேண்டும்.

கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்

செயல்பாடு:1

பேச்சுமொழி :

           வாயினால் பேசப்பட்டுப் பிறரால் கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சுமொழியாகும். இவ்வாறு பேசுவதும் கேட்பதும் மொழியின் முதல்நிலை. மொழியின் உயிர்நாடியாக விளங்குவது பேச்சுமொழியே என்பர். பேசப்படும் சொற்கள் மட்டுமின்றிப் பேசுபவரின் உடல்மொழி, ஒலிப்பதில் ஏற்ற இறக்கம் ஆகியனவும் பேச்சுமொழியின் சிறப்புக் கூறுகளாகும். பேச்சுமொழி உலக வழக்கு என்பர்.

    பேச்சுமொழி என்பது இயல்பாக உருவாகும் மொழி வடிவமாகும். இது எழுத்து மொழியில் இருந்து வேறுபட்டது. எந்தவொரு சமூகத்திலும் பேச்சு மொழியே காலத்தால் முற்பட்டது. பல வளர்ச்சியடைந்த மொழிகளில் இன்னும் பேச்சு வழக்கு மட்டுமே உள்ளதைக் காணலாம்.

         பேச்சுமொழி இடத்திற்கு இடம் மற்றும் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். இவ்வாறு மாறுபடும் ஒரே மொழியின் வெவ்வேறு வடிவங்களை வட்டார மொழி என்பர். பேச்சுமொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையில் உள்ள உறவு சிக்கலானது. பேச்சுமொழி கிளைமொழிகளாக இன்றளவும் நடைமுறையில் வழக்கில் உள்ளது.

எழுத்து மொழி :

              கண்ணால்கண்டு உணருமாறு வரிவடிவமாக எழுதப்பட்டுப்படிக்கப்படுவது எழுத்துமொழியாகும். இவ்வாறு எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் இரண்டாம் நிலை. பேச்சு மொழிக்கு நாம் தந்த வரிவடிவமே எழுத்து மொழி. ஒரு மொழியானது நீண்ட காலம் நிலை பெறுவதற்கு எழுத்து வடிவம் இன்றியமையாதது. எழுத்து மொழி இலக்கிய வழக்கு என்பர்.


செயல்பாடு: 2

பேச்சு வழக்கு       எழுத்து வழக்கு

கோர்த்து       கோத்து         
  
சுவற்றில்       சுவரில் 

நாட்கள்           நாள்கள்

மனதில்           மனத்தில் 

பதட்டம்             பதற்றம்

சிலவு                 செலவு 


            போன்ற பேச்சு வழக்குச் சொற்களை எழுத்து வழக்குச் சொற்களாக மாற்றலாம்..

        பேச்சு வழக்கு மற்றும் எழுத்து வழக்கின் மூலம் மொழி வளர்ச்சி அடைகிறது. பேச்சு வழக்கு இல்லாத மொழி, எழுத்து வழக்கு இல்லாத மொழியாக இருக்கும். அதனால் பேச்சு வழக்கின் மூலமே மொழி வளர்ச்சி அடைகிறது.

               பேச்சு வழக்குச் சொற்கள் எழுத்து வழக்குச் சொற்களாக மாற்றுவதால் மொழி தெளிவடைகிறது. மனிதர்களின் சிந்தனைகள் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு எழுத்து மொழியே காரணமாகிறது. அதனால்
பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காகப் பிழையின்றி மாற்றுவதன் மூலம் மொழி இன்னும் சிறப்படையும்.

செயல்பாடு: 3

வ.எண்  - பேச்சு வழக்கு  -         எழுத்து வழக்கு

1 ) அவருக்கு நல்லது கெட்டது நல்லாத் 
தெரியும்.

அவருக்கு நல்லது கெட்டது நன்றாகத்
தெரியும்


2. இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நீயும்
புரிஞ்சுக்கோ

இப்பொழுது எனக்கு புரிந்துவிட்டது, நீயும்
புரிந்து கொள்.

3. காலங்காத்தால எழுந்திருச்சு படிச்சா ஒரு
தெளிவு கிடைக்கும்.

அதிகாலையில் எழுந்து படித்தால், ஒரு
தெளிவு கிடைக்கும்.

4 .முயற்சி செஞ்சா அதுக்கேத்த பலன்
வராமப் போவாது.

முயற்சி செய்தால் அதற்கேற்ற பலன்
வராமல் போகாது.

மாணவர் செயல்பாடு

* கரும்பலகையில் பேச்சு வழக்குச் சொல் ஒன்றை எழுதி ஒரு மாணவனை எழுத்து வழக்குச் சொல்லாக மாற்ற கூறுதல்.

*****************     **************    ***********

                            மதிப்பீடு

1. பேச்சு வழக்கு என்றால் என்ன?

       இயல்பாகப் பேசுவதையே ' பேச்சு வழக்கு ' என்கிறோம்.

2. பேச்சு வழக்கு மொழிக்கு எவ்வாறு பயன்படுகிறது?

 * பேச்சு வழக்கு மொழி வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுகிறது.

*  வட்டார மொழிகள் , கிளை மொழிகள் தோன்றுவதற்கும் பேச்சு மொழி பயன்படுகிறது.

3. பேச்சுவழக்கிற்கும், எழுத்து வழக்கிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாது?

* வாயினால் பேசப்பட்டு , பிறரால் கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சு வழக்கு .

* கண்ணால் கண்டு உணருமாறு வரி வடிவம் உடையது எழுத்து வழக்கு.

* பேச்சு வழக்கு இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும்.

* எழுத்து வழக்கு ஒரே இயல்பினதாக இருக்கும்.

**************    **************    ************

Post a Comment

0 Comments