11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - 11 , இருசொற்களைப் பயன்படுத்தி சொற்றொடர் அமைத்தல் - வினா & விடை / 11th TAMIL - PUTHTHAKKAP PAYIRCHIK KATTAKAM - 11 - QUESTION & ANSWER

 

11 ஆம் வகுப்பு - தமிழ்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம்

செயல்பாடு - 11

இரு சொற்களைப் பயன்படுத்தி

சொற்றொடர் அமைத்தல்

கற்றல் விளைவுகள்

*  சொற்களின் பொருளை அறிந்து கொள்ளுதல்.

* சொற்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அறிதல்.

* சொற்களைத் தொடரில் அமைத்து எழுதும் மொழிப்பயிற்சி திறனைப் பெறுதல்.

ஆசிரியர் செயல்பாடு

ஆர்வமூட்டல் :

                மாணவர்களே! இயற்கைக்கும் செயற்கைக்கும் என்ன பொருள்? வேறுபாடு என்ன?' என்பதை வினவி, இதேபோல் மற்ற சொற்களுக்கு உள்ள பொருள் வேறுபாடுகளை மாணவர்களிடம் கூறி ஆர்வமூட்டல்.

கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்

செயல்பாடு : 1

     தமிழில் உள்ள சொற்களில் குறில், நெடில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. சொல்லின் முதலில் குறிலாக வரும் சொற்களுக்கும் சொல்லின் முதலில் நெடிலாக வரும் சொற்களுக்கும் வெவ்வேறான பொருள் உள்ளன.

சான்று:

1. கொள்-கோள்

கொள்-தெரிந்து கொள்ளுதல்

கோள்-ஒன்பது கோள்கள்

தொடர் - தெரிந்து கொள் பூமியும் ஒரு கோள்தான்.

2. சிறு -  சீறு

சிறு-அளவு

சீறு-கோபம்

தொடர் - திருவிழாக்களில் சிறு சிறு வியாபாரிகளிடம் ஊரார் சீறி விழுந்தனர்.

3. கொடு- கோடு

கொடு-இரவல் கொடுத்தல்

கோடு-நேர்க்கோடு

தொடர் - அகிலன் எழுதுகோல் கொடுத்ததால் நான் குறிப்பேட்டில் கோடு போட்டேன்.

4. விதி - வீதி

விதி -  முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டது

வீதி  -  தெரு

தொடர் - சிலம்பில் கண்ணகி தன் விதிப்படி மதுரை வீதியில் நின்றாள்.


செயல்பாடு : 2

1. சிலை-சீலை


சிலை - இறைவன் திருவுருவம்

சீலை  - துணி

தொடர் - இறைவன் சிலையைத் திரைச்சீலையால் மறைத்திருந்தனர்.

2. தொடு-தோடு


தொடு -  தொடுதல்

தோடு - அணிகலன்

தொடர் - தோடு அணிந்த சிறுமியர் தொட்டு விளையாடுகின்றனர்.

3. மடு-மாடு

மடு-நீர்நிலை

மாடு - விலங்கு

தொடர் - மாடு மடுவில் தண்ணீர் குடித்தது.

4. மலை-மாலை

மலை -  சிகரம்

மாலை - சிறுபொழுது

தொடர் - மலையில் மேய்ந்த மாடுகள் மாலையில் வீடு திரும்பின.

செயல்பாடு : 3

5. வளி-வாளி

வளி - காற்று

வாளி - பாத்திரம்

தொடர் - வளியை வாளியால் நிரட்பி அடைக்க முடியாது.

6. விடு -  வீடு

விடு - விட்டொழித்தல்

வீடு-மனை

தொடர் - கவலைகளை விட்டு வாழ்வதுதான் வீடு

7. நடு -  நாடு

நடு - இடைப்பட்டது

நாடு - தேசம்

தொடர் - நடுவண் அரசு நாட்டு மக்களுக்குக் கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வை
ஊடகத்தில் வழங்கிவருகிறது.

மாணவர் செயல்பாடு

                    மாணவர்களை அழைத்து கரும்பலகையில் இரு சொற்களை எழுதச்சொல்லி அதற்குரிய பொருளையும் தொடரில் அமைத்து எழுதச் சொல்லுதல்,

***************      *************   *************

                               மதிப்பீடு

1. குறில், நெடில் எழுத்துகளை வகைப்படுத்துக,

குறில் : அ , இ , உ , எ , ஒ  = 5 

நெடில் :  ஆ , ஈ , ஊ , ஏ , ஐ , ஓ , ஔ = 7


2. படு - பாடு என்ற சொற்களை ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுக.

 படுபாதகம் செய்வோர் படும்பாடு சொல்லி மாளாது.


3. கலை- காலை என்ற சொற்களை ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுக

      கலைமான் காலை வேளையில் புல் வெளியில் தாவி ஓடியது.


4. வளி - வாளி என்ற சொற்களை ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுக.

    வளியை வாளியில் நிரப்ப இயலாது.

****************    ****************   **********


Post a Comment

0 Comments