பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - 11 , அமிலங்கள் , காரங்கள் - வினா & விடை / 10th SCIENCE - REFRESHER COURSE MODULE - 11 , QUESTION & ANSWER


பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 

பாடம் : 11 , அமிலங்கள் , காரங்கள் 

மதிப்பீடு:

1. அமிலங்கள் ------- சுவையை கொண்டவை.

விடை : புளிப்புச்

2. ------- வேதிப்பொருள்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

விடை :  சல்பியூரிக் அமிலம் 

3. நாம் பல் துலக்குவதற்குப் பற்பசையைப் பயன்படுத்துகிறோம், ஏனெனில் அது -------தன்மை கொண்டது.

விடை :  காரத் 

4. சிவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் ------ அமிலம் உள்ளது.

விடை : பார்மிக் 

5. அமிலமும், காரமும் சேர்ந்து------  , -------- உருவாகிறது.

விடை : உப்பு , நீர் 

6. 'புளிப்புச்சுவை" என்பது இலத்தீன் மொழியில் -------   என்ற சொல்லால் வழங்கப்படுகிறது.

விடை : அசிடஸ் 

7. குளவியின் கொடுக்கில் -------- அமிலம் உள்ளது.

விடை : அல்கலின்

8. பென்சாயிக் அமிலம் -------   ஆகப் பயன்படுகிறது.

விடை :  உணவு பதப்படுத்தி 

9. மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட ------- . ஐ குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

விடை : அமிலத்தன்மை 

10. இயற்கையில் உள்ள பழங்கள், காய்கறிகளில் காணப்படும் அமிலங்கள் ------

விடை : கரிம அமிலம் 

11. சல்பியூரிக் அமிலத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு --------

விடை :  H2SO4

12. நமது வயிற்றில் சுரக்கும் ------- அமிலம் உணவுப் பொருள்களின் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது.

விடை : Hcl 

13. குளியல் சோப்புகள் தயாரிக்க ------   பயன்படுகிறது.

விடை :  காரம் 

14. பொதுவாக காரங்கள் --------  தன்மை கொண்டவை. அவை திரவத்தில் கரைந்துள்ள போது, ----- காணப்படுகின்றன.

விடை :  அரிக்கும்  , வழவழப்பாக 

15. அதிக அமிலத்தன்மையுடைய மண் ------ வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதல்ல.

விடை : தாவர 

**************    ***************   ************

விடைத்தயாரிப்பு : 

திரு.S.பிரேம் குமார் , 

பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் , 

அப்பர் மே.நி.பள்ளி , கருப்பாயூரணி , மதுரை.

***************     *************    ************

Post a Comment

0 Comments